Jautāt
Sveiki! Jautājumos par pašvaldības dzīvokļu pieškiršanu un rindu varat sazināties ar Dzīvokļu komisijas sekretāri Līgu Metuzāli, mob.tālr. 28632770, e-pasts: liga.metuzale@valka.lv
Sveiki! Ar jautājumiem par līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai varat vērsties pie projektu vadītājas Ingas Aleksejevas, tālr. 26128051, e-pasts: inga.aleksejeva@valka.lv Papildus informācija pieejama šeit: http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/par-valkas-novada-domes-lidzfinansejumu-nekustamo-ipasumu-pieslegsanai-centralizetajam-udensvadam-un-sadzives-kanalizacijas-sistemai
Sveiki! "Valkas novada vēstis" ir pašvaldības informatīvais izdevums, kurā reklāmas/sludinājumus neizvietojam. Jūs varat atsūtīt savu piedāvajumu Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciālistam Ivo Leitim uz e-pastu ivo.leitis@valka.lv Izvērtēsim vai informācija ir aktuāla iedzīvotājiem un iespējams varēsim to aktualizēt pašvaldības mājaslapā kā relīzi vai kādā citā veidā.
Labdien! Jā, Valkā mantas ir iespējams ziedot Valkas novada Sociālajā dienestā Rūjienas ielā 3d un Latvijas Sarkanā krusta Valkas komitejā Semināra ielā 23.
Valkas novada pašvaldībai piederošu īpašumu var atsavināt izsoles ceļā, atsavināšanas ierosinātājam ir tiesības piedalīties izsolē vispārējā kārtībā. Par pašvaldības īpašumā esošiem nekustamiem īpašumiem, kuri varētu tikt nodoti atsavināšanai izsoles ceļā , lūdzam sazināties ar Attīstības un plānošanas nodaļasTeritorijas plānošanas daļas speciālistiem pa tel.Nr.64707499 vai klātienē Beverīnas ielā 3, Valkā.
Labdien! Būvniecības ierosinātājam jāierodas novada būvvaldē ar būvprojektu minimālā sastāvā. Pozitīvas atbildes gadījumā būvvaldē izsniegs būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem, kuros būs minēti nepieciešamie ēkas projektēšanas un būvniecības tehniskie noteikumi.
Labdien, pieteikšanās notiek elektroniski - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLrxTJBMXQmiOB4h8jFuaj7q9siTzAY0BJBFZ9QHndmH7BYg/viewform
Labdien, Ilgoni, paldies par Jūsu jautājumu. Jā, šogad būs Zoles olimpiāde un jau tuvākajā laikā informācija par to būs publicēta Valkas novada mājaslapā.
Labdien. Valkas himnas vārdi atrodami grāmatā "Valkas Diližanss", autors - Aivars B. Ikšelis, 873.lpp. Dziesma Valkai - Baltā ziemeļu bāka, Senās Tālavas gods. Pie mums Latvija sākas, Zvērests, brīvībai dots. Plūsti, Pedele klusā, Spārnus, jaunība, plet. Plecus kopā lai kļaujam, Kalnup cerība ved. Piedz. Dziesma, zobens un lemess. Kas gan izšķirt mūs spēs! Valka, tēvtēvu zeme, Tavi - mūžīgi mēs. (Valdis Rūja, "dziesma Valkai".)
Labdien. Šogad Ziemassvētku tirdziņš Valkā notiks 22.decembrī no plkst.9.00, pilsētas skvērā. Sīkāka informācija - http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/aicina-apmeklet-ikgadejo-ziemassvetku-labdaribas-tirdzinu-valka-
Labdien. Informācija par cilvēkiem, kuriem 2017.gada18.novembrī pasniegs Valkas novada domes Atzinības rakstus pieejama Valkas novada mājas lapā. Skatīt šeit - http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/novada-atzinibas-raksti/tradicionali-pasniegs-10-valkas-novada-domes-atzinibas-rakstus
Labdien! Pašvaldība savu iespēju robežās rindas kārtībā sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Palīdzība pieejama novada iedzīvotājiem ( deklarētiem). Dzīvokļa meklētājam no citas pašvaldības palīdzību var sniegt tādējādi : ja ir brīva dzīvojamā platība, kuru nevēlas īrēt neviens dzīvokļu pieprasītāju reģistrā reģistrēts novada iedzīvotājs. Ir vairāki reģistri - I kārtas reģistrs, vispārējās rindas reģistrs, dzīvokļu apmaiņas reģistrs.Uz labiekārtotiem dzīvokļiem Valkas centrā no vispārējās rindas, jāgaida pat vairāki gadi. Šobrīd pašvaldība var piedāvāt dzīvokli Sēļos, Valkas pagastā. Sīkāka informācija par iespējām un iesniedzamiem dokumentiem : tālr.64722000,28632770, e-pasts: liga.metuzale@valka.lv Iesakām izvietot informāciju par dzīvokļu meklēšanu sociālajos portālos, Facebook lapā - grupā "Pērc,Pārdod,Maini,Atdod Valkā".
Labdien. Biedrību "Ziemeļgarša" vada Ināra Lazdiņa un Sniedze Ragže. Viņas var Jums atbildēt uz visiem interesējošiem jautājumiem, arī par Valkā pieejamām telpām mājražotājiem. Biedrības kontakttālrunis - 26564401; 26488684; e-pasts inara.lazdina@valka.lv
Labdien. Šajā jautājumā nepieciešams griezties Valkas Tūrisma informācijas birojā vai zvanīt pa tālruņa nr. 64725522, 26446602
Duša pieejama Valkā, Rūjienas ielā 3D (Sociālā dienesta telpās). Dušas pakalpojumu persona var saņemt trešdienās vai piektdienās laikā no plkst. 10 00 – 15 00. Persona dušu drīkst izmantot ne ilgāk kā 30 minūtes. Lai saņemtu dušas pakalpojumu, persona vēršas pie Sociālā dienesta klientu apkalpošanas speciālista, kurš veido pierakstu un rindas kārtību pakalpojuma saņemšanai. Dušas pakalpojumu par pilnu maksu ir tiesības saņemt jebkuram Valkas novadā deklarētam iedzīvotājam, kuram mājās nav siltā ūdens padeves. Dušas pakalpojumu ar 50% atlaidi ir tiesības saņemt Valkas novadā deklarētām trūcīgām personām. Maksa par dušas pakalpojumu vienam cilvēkam 1,65 eiro (bez PVN).
Informācija šeit: http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/sabiedriba/autobusu-kustiba-sakoties-20162017-macibu-gadam-
Lūdzu skatīt pasākumu kalendāru
Valkas novada dome ir pieteikusi dalību skolēnu nodarbināšanai aktīvā nodarbinātības pasākumā "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs", kur saskaņā ar 2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšana pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" ir paredzēta kārtība, ka skolēni tiek nodarbināti no 15 gadu vecuma.