13.02.2020
Izglītība 2019. gads

 

Olimpiādes

 

2019. gadā tika organizētas 11 novada dažādu mācību priekšmetu skolēnu olimpiādes (fizika, vēsture, bioloģija, matemātika (2), latviešu valoda un literatūra (2), ķīmija, ģeogrāfija, informātika, ekonomika un 2 starpnovadu līmeņa olimpiādēs (matemātika un latviešu valoda sākumskolā, vizuālā māksla 1. – 6. kl.). Tradicionāli visvairāk skolēnu piedalās 1. – 6.kl. vizuālās mākslas olimpiādē – 75, Mazāk populāra 2019. gadā bija informātikas olimpiāde, kurā piedalījās tikai 2 skolēni.

 

Kopā olimpiādēs piedalījušies 222 dalībnieki, no tiem 31 dalībnieks no Strenču novada.

 

Pēc rezultātu izvērtēšanas, 2 skolēni tika uzaicināti piedalīties valsts olimpiādēs Rīgā, bet 6 reģiona līmeņa olimpiādē Valmierā.

 

Ļoti veiksmīgs šis mācību gads bija Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 12. klases skolniecei Unai Balodei, kura valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē ieguva 2. vietu. Skolotāja Ruta Kriviņa.

 

Par sasniegumiem skolēnu mācību priekšmetu novada un starpnovadu olimpiādēs veiksmīgākie Valkas novada skolēni saņēma diplomus, atzinības rakstus un naudas balvas.

 

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija

 

2019. gadā tika organizētas 8 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, uz kurām kopā tika pieteikti 28 bērni. Atzinumus par piemērotāko izglītības programmu saņēma 27 skolēni.

9 skolēniem noteikti mācīšanās traucējumi. Valodas attīstības traucējumi konstatēti arī 9 skolēniem. Pārējiem skolēniem piešķirtas dažādas citas, ar konkrēto bērna attīstības traucējumu saistītas, izglītības programmas.

Ilgstoši slimojošo bērnu izglītošana mājās noteikta 3 skolēniem.

 

 

Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas

 

2019. gadā pamatojoties uz ārstu slēdzienu, komisija no valsts pārbaudījumiem 9. klasē atbrīvoja septiņus skolēnus -  trīs no Ērģemes pamatskolas un četrus no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas.

 

 

Kursi

 

Sadarbībā ar Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju, Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāziju, Valkas pilsētas speciālo pirmsskolas izglītības iestādi "Pumpuriņš" un Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi "Pasaciņa" Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa 2019. gadā organizēja tālākizglītības kursus pedagogiem par tēmām:

 

  1. Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana;
  2. Aktuali bērnu tiesību aizsardzības jautājumi;
  3. Atbalstošā komunikācija pirmsskolas vecuma bērnu emociju un uzvedības vadīšanā;
  4. Dabaszinību apguves sekmēšana pirmsskolas izglītības iestādē;
  5. Jāņa Cimzes rudens Valkas lasījumi “Radošuma resurss izglītības dienaskārtībā”

2019. gadā šos kursus apmeklēja 215 dalībnieki.

 

 

Projekti

 

2019. gadā novadā turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta laikā 14 skolēni saņēma konsultatīvo atbalstu no mācību priekšmetu skolotājiem vai  sociālā pedagoga. Kārķu sākumskolā tādi bija divi skolēni, bet  Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā desmit skolēni.

 

 

Rinda uz pirmskolas izglītības iestādi

Valkas novadā pirmsskolas bērnu rinda tiek organizēta Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa” un speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei ‘Pumpuriņš’. Rindā bērni tiek uzņemti, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem un kārtoti rindā ņemot vērā bērna dzimšanas datus, prioritāti, iesnieguma saņemšanas datumu Valkas novada domē un iesniegumā uzrādīto gadu, ar kuru vecāki izteikuši vēlmi bērnu ievietot pirmsskolas izglītības iestādē. 2019. gadā Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa" tika uzņemti 57 bērni, bet Valkas pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Pumpuriņš" 8 bērni.

Kārķu sākumskolā, Ērģemes pamatskolā un Vijciema sākumskolā pirmsskolas grupās ir brīvas vietas un speciāla rinda netiek organizēta.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Izglītības pārvaldes speciāliste

Ramona Lapiņa

t.29379355

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.