PII Rinda

Aktuālo rindu skatīt zemāk!

 

Bērnu saraksts, kuriem piešķirtas vietas PII "Pasaciņa" ar 2019. gada septembri

 

Valkas novada domes 31.05.2018. Noteikumi Nr.2 Izglītojamo reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valkas novada domes izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma nosaka kārtību, kādā:

  • bērni tiek reģistrēti uzņemšanai Valkas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Iestāde) t.sk.speciālās pirmsskolas izglītības programmas;
  • atkarībā no brīvo vietu skaita, bērnu nodrošina ar vietu Iestādē.

 

Bērna reģistrāciju vietas nodrošināšanai Iestādē un Iestādes maiņu nodrošina Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa  (Ramona Lapiņa –t.29434561, epasts ramona.lapina@valka.lv)

 

 

Ar vietu Iestādē bērni tiek nodrošināti līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai.

Pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa"  bērnus uzņem no pusotra gada vecuma, bet speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Pumpuriņš" no divu gadu vecuma.

 

Lai reģistrētu bērnu rindā vecāks, aizbildnis vai pilnvarota persona (turpmāk – Vecāki)  personīgi klātienē (Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas nov., LV 4701) vai elektroniski (novads@valka.lv) iesniedz PIETEIKUMU

 

Par piešķirto vietu Vecāki tiek informēti telefoniski, elektroniski vai dokumentāri - atkarībā no atzīmes, kuru izdarījis pieteikumā. Pēc informācijas saņemšanas Vecāki noteiktā laika periodā ierodas Iestādē un aizpilda dokumentus bērna reģistrēšanai Iestādē.

 

Ja Vecāki vēlas bērnam, kurš apmeklē kādu no Iestādēm, pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tad Vecāki līdz kārtējā gada februāra pēdējai darbdienai iesniedz Iestādē, kuru bērns apmeklē, vadītājam attiecīgu iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

 

Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā Iestādē.

 

Valkas pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestāde "Pumpuriņš" bērnus uzņem tikai ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Lai pieteiktu bērnu Valkas novada pedagoģiski medicīniskajai komisijai zvanīt pa tālruni 29379355.

 

Rinda tiek veidota uz noteiktā gada 1. septembri, komplektējot bērnus pa vecuma grupām, ievērojot pieteikuma iesniegšanas datumu Valkas novada domē, numuru (identifikators) un prioritātes. Bērni, kas netiek uzņemti iestādē līdz gada beigām, tiek pārcelti uz nākamo gadu, nemainot identifikatoru.

 

Aktuālā rinda Valkas novada domes pirmsskolas izglītības iestādēs Valkas pilsētā

(dati atjaunoti 03.10.2019.)

Uz 2019. gadu pieteikto bērnu rinda

Uz 2020. gadu pieteikto bērnu rinda

Uz 2021. gadu pieteikto bērnu rinda

 

Brīvās vietas Valkas novada pirmsskolas izglītības grupās pie skolām

Izglītības  iestāde Bērnu vecums grupā Brīvo vietu skaits
Ērģemes pamatskola 1,6 - 2 gadi 4 (06.09.2019.)
Ērģemes pamatskola 3 - 4 gadi 4 (06.09.2019.)
Ērģemes pamatskola 5 - 6 gadi 2 (06.09.2019.)
Kārķu sākumskola 2 - 6 gadi
5 (06.09.2019.)
Vijciema sākumskola

1,6 - 4 gadi

5 - 6 gadi

6 (06.09.2019.)
Pirmsskolas grupa "Mierkalni"
 

1,6 - 4 gadi

5 - 6 gadi