SPII PUMPURIŅŠ
Adrese Amats Vārds Telefons E-pasts
Puškina iela 10, Valka,Valkas novads, LV – 4701 Vadītāja Inta Kruška 64722076; 27821999 pumpurins[uz]valka[punkts]lv
  Vietniece Gita Plūmīte 64722076  
  Medmāsa Elita Meļņika 64722076  

Pirmsskolas izglītības iestādes „ Pumpuriņš” mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi un aktīvi, darbojas patstāvīgi, mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Pumpuriņš” uzņem bērnus ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Iestādē darbojas trīs jaukta vecuma grupas: „Lācēni’, „Zīļuki” un „Taurenīši”.

Bērni apgūst izglītības un audzināšanas programmās noteikto saturu  pedagogu organizētajās integrētās rotaļnodarbībās, bērnu brīvi izvēlētās rotaļnodarbībās, patstāvīgā darbībā un citos dienas gaitas brīžos attīstību veicinošā, drošā vidē, pedagogiem izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

 No 2018.gada 1.oktobra iestādes darbību uztur 23 darbinieki: 13 pedagogi un 10 tehniskie darbinieki. Kolektīvs ir  vienots mērķu sasniegšanā. 

Speciālās pirmsskolas izglītības iestāde realizē divas licencētas programmas: programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Atbalstu izglītojamajiem sniedz izglītības psihologs, logopēdi, speciālais pedagogs, mūzikas, ritmikas un sporta skolotājas, kā arī masieris, koriģējošās vingrošanas speciālists.

Iestādes tradīcijas – Zinību diena, Tēvu diena, Olimpiskā diena, Miķeļi, Mārtiņi, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Teņa diena, Meteņi, Lieldienas, Vecvecāku pēcpusdiena, Mātes diena, izlaidums, Līgo.  

 Pašvērtējuma ziņojums 2017./2018.m.g.