27.05.2021
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai - 75

Noslēgumam tuvojas kārtējais mācību gads J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā. Lielāko daļu esam pavadījuši attālināti, un mūsu darbs nav bijis tik pamanāms sabiedrībā kā citām reizēm. Nav bijis viegli ne audzēkņiem, ne pedagogiem, tai pat laikā norisinājušies vairāki lieli un skolai nozīmīgi notikumi: skolas 75. dzimšanas diena, iestādes akreditēšana un iestādes direktora darbības novērtēšana, turpinājusies projektu darbība un attālināta dalība konkursos.

 

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas vēsturē 75. pastāvēšanas gads iezīmēsies ar jaunu izaicinājumu pieņemšanu un pieredzi – mācīt bērniem mūziku attālināti. Pedagogi apguvuši jaunas darba metodes, pieejas un paaugstinājuši digitālās prasmes. Nācās saskarties ar ne mazums problēmām, kuras parādījās pirmo reizi un šajā sarežģītajā laikā esam meklējuši labākos risinājumus. No janvāra pedagogi vairākkārt satikušies Zoom sapulcēs, lai pārrunātu mācību jautājumus, dalītos personīgajā pieredzē ar kolēģiem un viens otru atbalstītu. Mācību darbs ritējis nepārtraukti, tikai savādākā formā. Tā kā pašlaik esam viena no epidemioloģiski drošajām pašvaldībām, tad, pedagogiem veicot iknedēļas Covid-19 testēšanu un ievērojot visus drošības pasākumus, varam klātienē vadīt individuālās nodarbības. Pēc ilga laika satikšanās ar audzēkņiem abpusēji dod enerģijas pieplūdumu, kas ļoti noder skaņdarbu tehniskā un emocionālā izpildījuma slīpēšanā mācību gada noslēguma laikā.

 

Gada pirmajā pusē notikusi izglītības iestādes akreditācija. Arī tā noritēja attālināti, līdz šim neierastā formā. Ar skolas darbu 6 gadu garumā iepazinās un to izvērtēja pieredzējusi un kompetenta ekspertu komanda: Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta un Latvijas Nacionālā Kultūras centra vadošie darbinieki, mūzikas skolu pedagogi un direktors, Mūzikas akadēmijas profesors. Lai izvērtētu skolas darba metodes, formas un procesus, komisijai tika nosūtīti 44 dokumenti, kas raksturo un atspoguļo administrācijas, metodisko komisiju un pedagoģisko darbību, plānošanas dokumentus, kā arī citus skolas iekšējo norišu raksturojošos un reglamentējošos dokumentus, direktores apmeklētāju pieņemšanas laika norādi ieskaitot. Ekspertu komisija organizēja tiešsaistes sarunas ar skolas administrāciju, pedagogiem, vecākiem un pašvaldības vadītājiem. Paralēli tika vērtēts arī skolas direktores vadības stils un darba rezultāti. Ekspertu darbs bija patiešām nopietns un visaptverošs, viņu spriedumi pārdomāti, konkrēti, korekti un profesionāli. Ar satraukumu gaidījām akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumus, un tie bija iepriecinoši.

 

No 17 vērtētajām pozīcijām 14 vērtējumi “labi”, 3 vērtējumi “ļoti labi”, starp tiem dalīti viens labi/ļoti labi un viens labi/pietiekami. Nesaņēmām nevienu norādi vai aizrādījumu, kas būtu jāuzlabo vai jānovērš. Saņēmām ieteikumus turpināt gādāt jaunus instrumentus, pilnveidot digitālo iespēju prasmes un pielietošanu, pedagogu profesionālās meistarības pasākumu organizēšanu izglītības iestādē, piesaistīt jaunus un inovatīvus pedagogus. Viss skolas kolektīvs esam gandarīti, ka visas deviņas profesionālās ievirzes izglītības programmas akreditētas uz maksimālo laiku līdz 2027. gada martam. Tie ir mūsu kopējā darba augļi, ar kuriem varam pamatoti lepoties. Varam droši turpināt pedagoģisko darbu, apzinoties, ka to darām profesionāli pilnvērtīgi. Valkas novada bērnus un jauniešus, kuri mācās mūzikas skolā, mūzikas pamatu apgūšanā meistarīgi virza, atbalsta un vada prasmīgi un zinoši pedagogi. Direktore ir pateicīga saviem darbiniekiem, komandai, kas čakli strādā mērķu un mūsu bērnu labā.

 

Tika izvērtēta arī direktores Līgas Veinbergas darbība skolas vadībā. Vairāku lappušu garais Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta un Latvijas Nacionālā Kultūras centra un pārējo ekspertu vērtējums saturēja detalizētu direktores darba analīzi. Kopsavilkumā no 11 vērtētajām pozīcijām 10 vērtējumi “ļoti labi”, viens vērtējums “labi”. Šis direktorei bija negaidīti augsts rezultāts, jo novadā viņas veikums nekad nav guvis ievērību un pašvaldības vērtējumi nekad nav bijuši augstāki par “labi”. Par šo sasniegumu direktore izjūt patiesu prieku, jo, sasniedzot 45 gadu atzīmi darba stāžā, tas ir augstākais profesionālais viņas darba novērtējums.  

 

Maijā, pakāpeniski atsākoties individuālajām klātienes stundām, mazinās iekšējā spriedze un skolas dzīve sākusi normalizēties. Kā katru gadu, audzēkņi cītīgi gatavojas mācību gada noslēgumam. Šogad skolu beidz 11 absolventi: 6 kora klases audzēknes, 1 koklētāja, 1 flautiste un 3 pianisti. Neviltots prieks, ka gandrīz visa mācību gada nestabilajā periodā jaunieši izturējuši, bijuši gana uzņēmīgi un ar labām sekmēm kārto noslēguma eksāmenus.

 

Kaut arī ir bijis liels izaicinājums mācību gada sākumā bērniem un vecākiem uzsākt gaitas mūzikas skolā un tad tās turpināt attālināti, gribu iedrošināt nenobīties no sarežģītām situācijām un nākt mācīties uz mūzikas skolu. Savukārt tiem, kas mācības pārtrauca, iesaku mēģināt vēlreiz. Katrā bērnā ir radošā dzirkstelīte un vēlme izaugt. Mācoties mūziku, bērni attīsta emocionālās un garīgās spējas, kas ir ļoti būtiski datorlaikmetā. Bērni apgūst prasmi koncentrēties, dalīt savu uzmanību, mācās būt pacietīgi un prast sevi parādīt. Šīs iemaņas vēlāk noderēs kā skolā, tā dzīvē. Šogad jaunu audzēkņu uzņemšanu organizēsim no 1. līdz 3. jūnijam pl.10.00 – 12.00 un 17.00 – 18.00 Pirmsskolas vecuma bērniem piedāvājam divu veidu sagatavošanas klases programmas. 7 – 9 gadu vecus bērnus sagaida iespēja mācīties vijoles, flautas, saksofona, klarnetes, trompetes, kokles, akordeona un klavierspēli, skanīgo balsu īpašnieki aicināti uz kora klasi. Ja nepieciešams, pirms iestāšanās individuāli rīkosim konsultācijas. Sīkāka informācija J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Līga Veinberga,

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.