23.09.2020
Aicinām pieteikties uz sekojošu, vasarnīcu teritorijā pieejamo, neapbūvētu zemes gabalu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā

Nomas līguma termiņš 5 gadi

 

Pilsēta/pagasts

 

Zemes gabala kadastra apzīmējums

 

Nosaukums

 

Zemes platība

Zemes gabala minimālā nomas maksa gadā (euro) bez PVN, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu – EUR28.00

 

VALKAS PILSĒTA

 

Valka

9401 008 0754

Celtnieks 101

0.14

23.80

Valka

9401 008 0601

Celtnieks 114

0.07

23.80

Valka

9401 008 0605

Celtnieks 118

0.06

23.80

Valka

9401 008 0606

Celtnieks 119

0.06

23.80

Valka

9401 008 0615

Celtnieks 128

0.07

23.80

Valka

9401 008 0616

Celtnieks 129

0.06

23.80

Valka

9401 008 0617

Celtnieks 130

0.06

23.80

Valka

9401 008 0618

Celtnieks 131

0.06

23.80

Valka

9401 008 0620

Celtnieks 133

0.06

23.80

Valka

9401 008 5326

Celtnieks 500

0.2

23.80

 

VALKAS PAGASTS

 

Valkas pagasts

9488 005 0343

Alieši 169

0.0590

23.80

Valkas pagasts

9488 005 0344

Alieši 170

0.0649

23.80

Valkas pagasts

9488 003 0273

Bērzezers 38

0.1063

23.80

Valkas pagasts

9488 003 0299

Bērzezers 41

0.06

23.80

Valkas pagasts

9488 003 0392

Bērzezers 43

0.06

23.80

Valkas pagasts

9488 003 0330

Bērzezers 135

0.06

23.80

Valkas pagasts

9488 003 0338

Bērzezers 155

0.06

23.80

 

!Vasarnīcu teritorijā pieejamo zemes gabalu nomas maksa tiek samazināta piemērojot koriģējošu koeficientu procentos -15% apmērā, pamatojoties uz izvērtējuma tabulas 3.2.punktu, uz laiku līdz pieciem gadiem.


 

Aicinām pieteikties uz sekojošu, lauksaimniecībā izmantojamo, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā

Nomas līguma termiņš 5 gadi

 

Pilsēta/pagasts

 

Zemes gabala kadastra apzīmējums

 

Nosaukums

 

Zemes platība

Zemes gabala nomas maksas likme (gadā), atbilstoši “Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā atrodošas lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādim” (apstiprināts ar Valkas novada domes 2019.gada 26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13,4.§.)

Vidējā zemes nomas pamatmaksa gadā (euro) bez PVN

 

VALKAS PILSĒTA

Valka

9401 004 0012

Rīgas iela 84

3.4

Zemesgabala minimālā nomas maksa gadā

28.00*

Valka

9401 004 0240

Rīgas iela 88

1.4

Zemesgabala minimālā nomas maksa gadā

28.00*

Valka

9401 004 0226

Raiņa 103 daļa

0.12

Zemesgabala minimālā nomas maksa gadā

28.00*

 

ĒRĢEMES PAGASTS

Ērģemes pagasts

9452 003 0095

Stabiņi

0.6942

Ne mazāk kā 59EUR/ha

40.96

 

Ērģemes pagasts

9452 008 0313

Rītiņi

0.25

Ne mazāk kā 59EUR/ha

28.00*

Ērģemes pagasts

9452 011 0170

Lejasstrūgas

3.42

Ne mazāk kā 59EUR/ha

201.78

Ērģemes pagasts

9452 001 0086

Eglainītes

0.59

Ne mazāk kā 59EUR/ha

201.78

 

KĀRĶU PAGASTS

Kārķu pagasts

9466 008 0032

Mežmalnieki

0.4402

Ne mazāk kā 60EUR/ha

28.00*

 

VALKAS PAGASTS

Valkas pagasts

9488 014 0138

Astes

1.16

Ne mazāk kā 61EUR/ha

70.76

Valkas pagasts

9488 010 0067

Kastaņas

1.4497

Ne mazāk kā 61EUR/ha

88.43

Valkas pagasts

9488 009 0117

Vēžukrogs

0.48

Ne mazāk kā 61EUR/ha

29.28

Valkas pagasts

9488 006 0266

Divdruvas

0.3

Ne mazāk kā 61EUR/ha

28.00*

Valkas pagasts

9488 010 0160

Brandas

0.52

Ne mazāk kā 61EUR/ha

31.72

Valkas pagasts

9488 006 0419

Zvaigznāji

0.7

Ne mazāk kā 61EUR/ha

42.70

 

Valkas pagasts

9488 009 0041

Mīlkalni

0.54

Ne mazāk kā 61EUR/ha

32.94

Valkas pagasts

9488 009 0043

Mežārītes

1.0

Ne mazāk kā 61EUR/ha

61.00

Valkas pagasts

9488 006 0407

Māja Nr.4 dz.4

0.2

Ne mazāk kā 61EUR/ha

28.00*

Valkas pagasts

9488 006 0430

Silakājas

4.03

Ne mazāk kā 61EUR/ha

245.83

Valkas pagasts

9488 006 0134

Jēkabi 1

6.77

Ne mazāk kā 61EUR/ha

412.97

Valkas pagasts

9488 006 0408

Druvas 10

0.2

Ne mazāk kā 61EUR/ha

28.00*

Valkas pagasts

9488 006 0228

Ezermuiža

0.1492

Ne mazāk kā 61EUR/ha

28.00*

 

VIJCIEMA PAGASTS

Vijciema pagasts

9492 004 0190

Siliņi 2

0.26

Ne mazāk kā 59EUR/ha

28.00*

Vijciema pagasts

9492 004 0332

Kalni

0.29

Ne mazāk kā 59EUR/ha

28.00*

Vijciema pagasts

9492 004 0185

Mežiņi

1.1

Pēc izvērtējuma - 60.18EUR/ha

66.20

 

ZVĀRTAVAS PAGASTS

Zvārtavas pagasts

9496 008 0122

Rīkstnieki

0.53

Ne mazāk kā 52EUR/ha

28.00*

Zvārtavas pagasts

9496 007 0026

Kalnājs

0.4908

Ne mazāk kā 52EUR/ha

28.00*

Zvārtavas pagasts

9496 008 0113

Elkšņi

0.4028

Ne mazāk kā 52EUR/ha

28.00*

Zvārtavas pagasts

9496 008 0135

Jaunmurri

1.6

Ne mazāk kā 52EUR/ha

83.20

Zvārtavas pagasts

9496 006 0153

Vecprauliņi

0.31

Ne mazāk kā 52EUR/ha

28.00*

*Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu, zemesgabala minimālā nomas maksa gadā ir 28 euro bez PVN.

 

Ievērībai

1) Iznomājot lauksaimniecībā izmantojamo zemi, piemērojamas vidējās zemes nomas pamatmaksas gadā par vienu ha bez PVN pie šādiem iznomājamā zemes gabala parametriem:

  • ar labām vai apmierinošām piebraukšanas iespējām;
  • ar konfigurāciju un reljefu, kas piemērots lauksaimnieciskai darbībai;
  • bez būtiskiem uzlabojumiem;
  • zemes gabals nav meliorēts un nav pārmitrināts.

Ja iznomājamā zemes gabala parametri atšķiras no augstāk tekstā noteiktā, tad piemērojami nomas maksu koriģējoši koeficienti procentos:

 

N.p.k.

Raksturojošais  parametrs

Piemērojamā korekcija procentos

3.1.

Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam

-10 %

3.2.

Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un piemērojams lauksaimniecībai tikai pēc attīrīšanas no tiem

-15 %

3.3.

LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no vidējā novērtējuma pagastā par katru balli

+- 0,5 %

3.4.

Zemes gabala konfigurācija un reljefs nav  piemērots lauksaimnieciskai darbībai (piemēram, Gaujas palieņu pļavas, vai akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas teritorijas kurās ir ierobežota saimnieciskā darbība)

-40 %

2) Nomas maksa var tikt izmainīta arī, ja:

§  mainās iznomātā nekustamā īpašuma vērtība;

§  tiek mainīta zemes nomas maksu reglamentējošā likumdošana un ar to saistītie normatīvie akti;

§  tiek noteikti jauni nodokļi vai nodevas, ar ko tiktu aplikts nomas objekts vai nomas maksājumi.

 

 

!!!3) Ja (2) divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Valkas Novada Vēstis” uz minēto zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

 

 

Informāciju sagatavoja Teritorijas plānošanas daļas

Teritorijas plānotāja K.Salniņa

e-pasts: kristine.salnina@valka.lv

Tel.64707499, 25749130

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.