03.03.2021
Paziņojums par izsoli uz nekustamo īpašumu Rīgas iela 34, dzīvoklis 6, Valka, Valkas novads

Valkas novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Rīgas iela 34, dzīvoklis 6, kadastra numurs 9401 900 1608, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0818 001 003, kopējā platība 52.0m2, kopīpašuma 520/2238 domājamās daļas no zemes gabala un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9401 001 0818 001 un 9401 001 0818 002.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „ Pašvaldība. Sludinājumi. Izsoles”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob.tel. 26465346.

 

Piedāvājumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 15.04.2021. plkst. 16:00, katru darbdienu, darba laika ietvaros, tālr. 64707499.

 

Piedāvājumu atvēršana notiks 16.04.2021. plkst. 9:30, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena 1680.-EUR. Reģistrācijas maksa 30.-EUR un nodrošinājums 168.-EUR jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.