Sociālās palīdzības pabalsti

Kam ir tiesības saņemt pabalstu?

Valkas novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušām:

Trūcīgām personām ( ģimenēm),

Maznodrošinātām personām ( ģimenēm),

Vientuļam pensionāram/invalīdam.

Kāds ir dzīvokļa

(mājokļa) pabalsta apmērs?

Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzīvokļa (mājokļa) īres (apsaimniekošanas) maksas un komunālo izdevumu daļējai segšanai, nepārsniedzot faktiskās izmaksas.

Maksimālais pabalsta apmērs ir:

Trūcīgai personai – līdz 30.00 EUR mēnesī,

Trūcīgai ģimenei – līdz 30.00 EUR mēnesī iesniedzējam + 5.00 EUR par katru nākamo ģimenes locekli,

Maznodrošinātai personai – līdz 25.00 EUR mēnesī,

Maznodrošinātai ģimenei – līdz 25.00 EUR mēnesī iesniedzējam + 5.00 EUR par katru nākamo ģimenes locekli,

Vientuļam pensionāram/invalīdam līdz 25.00 EUR mēnesī

Uz cik ilgu laiku piešķir dzīvokļa (mājokļa) pabalstu?

Dzīvokļu pabalstu piešķir uz laiku, kurā ir piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, pensionāram/invalīdam (pensionāru/invalīdu ģimenei) – uz 6 mēnešiem.

 

Kāds ir kurināmā pabalsta apmērs?

Trūcīgai personai ( ģimenei) – 100.00 EUR gadā,

Maznodrošinātai personai ( ģimenei) – 75.00 EUR gadā,

Vientuļam pensionāram/invalīdam – 60.00 EUR gadā

Cik bieži var saņemt kurināmā pabalstu?

Kurināmā pabalstu var saņemt vienu reizi kalendārajā gadā.

Kas jādara, lai varētu saņemt pabalstu?

Jānāk pie sociālā darbinieka vai klientu apkalpošanas speciālista sociālajā dienestā Valkā, Rūjienas ielā 3D vai pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāraksta iesniegums par materiālā stāvokļa izvērtēšanu un pabalsta piešķiršanu.

Par kādu dzīvokli pabalstus var saņemt?

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts tiek piešķirts tikai par dzīvokli/mājokli, kurš tiek izmantots personas (ģimenes) pamatvajadzību nodrošināšanai, kurā persona (ģimene) faktiski dzīvo un kurš netiek izīrēts, gūstot ienākumus.

Dzīvokļa pabalstu piešķir personai (ģimenei), kura ir noslēgusi dzīvojamās telpas apsaimniekošanas līgumu ar apsaimniekotāju, vai arī dzīvojamās telpas īres līgumu ar dzīvokļa īpašnieku.

Svarīgi zināt!

Persona ( ģimene) kalendārā gada laikā ir tiesīga saņemt tikai vienu no iepriekš minētajiem pabalstiem.

 

Kādi ir ar pabalstu saistītie pašvaldības normatīvie akti?

Valkas novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.23 “Dzīvokļa ( mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”.

 

Kam paredzēts GMI pabalsts?

Pabalsts paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atzīta par trūcīgu un nonākusi krīzes situācijā, lai nodrošinātu pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.

Kas ir tiesīgs saņemt GMI pabalstu?

Valkas novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušās

trūcīgās personas (ģimenes), kuras nonākušas krīzes situācijā, un kuru ienākumi uz katru personu nesasniedz 49,80 EUR mēnesī.

Kādi ir GMI pabalsta saņemšanas veidi?

Skaidrā naudā

pārtikas talonos

zupas talonos

maksa par pakalpojumu

Kas jādara, lai varētu saņemt GMI pabalstu?

Jānāk pie sociālā darbinieka vai klientu apkalpošanas speciālista sociālajā dienestā Valkā, Rūjienas ielā 3D vai pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāraksta iesniegums par materiālā stāvokļa izvērtēšanu un pabalsta piešķiršanu.

Svarīgi zināt!

Pabalsta saņēmējiem aktīvi jāiesaistās savu problēmu risināšanā, jāpilda dienesta uzdotie līdzdarbības pienākumi.

Kādi ir normatīvie akti, kas reglamentē pabalsta piešķiršanu?

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta pirmā daļa, 36.panta pirmā un otrā daļa;

Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumi Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”;

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”;

  Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”;

Valkas novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”.

Valkas novada pašvaldības 2012.gada 30.augusta saistošie noteikumi Nr.18 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā”.