25.09.2017
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (28.09.2017.)

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 28.septembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.

 

Darba kārtība:

Par Latvijas valsts simtgades pasākumiem Valkas novadā.

Informē – Aivars Ikšelis, IKSJ nodaļas Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

1.Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

2.Saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”” apstiprināšana.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

3.Par I.M. iesnieguma izskatīšanu.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

4.Par Nodibinājuma “Pieaugušie bērni” iesnieguma izskatīšanu.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

5.Par Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja nomas velosipēdu izsniegšanu bez maksas Valkas novada izglītības iestādēm.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

6.Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes līdzfinansējumam Autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcijai Valkas pilsētā.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta plānošanas jautājumos

7.Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2017.gada savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

8.Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

9.Par ūdens skaitītāju verificēšanas un plombēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Valkas novada Valkas pagastā.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

10.Par siltumenerģijas izmaksu Vijciema pamatskolā un maksas par siltumenerģiju dzīvokļu īrniekiem Vijciema pamatskolas ēkā apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

11.Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

12.Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 2., 8., 46., 47., 60., 61. un 62.pielikumā.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

13.Par izsoles protokola par dzīvokļa Valkas pagastā “Saule 4”-2 un nedzīvojamas telpu grupas “Saule 4”-700, izsoles gaitu, apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

14.Par izsoles protokola par nomas tiesību izsoli uz daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala, uz kura atrodas auto stāvlaukums, nomu Valkā, “Zvaigžņu ielas stāvlaukums ar piebrauktuvi” apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

15.Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.6, Valkā, Tirgus ielā 16, nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

16.Par zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagastā „Smiltnieki” atsavināšanas uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

17.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo - Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

JĀIEROSINA:

18.Par Vienošanās slēgšanu par zemes gabala “Pūcītes”, Ērģeme, Ērģemes pagasts nodošanu īpašumā bez atlīdzības privatizēto dzīvokļu īpašniekiem.

Ziņo - Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

19.Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

20.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.