20.01.2020
Zemes komisijas darba kārtība (22.01.2019.)

Sēde sasaukta 2020. gada 22. janvārī plkst. 13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība :

1.         Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkas novada Zvārtavas pagasts “Ieviņas” sadalīšanai;

2.         Par grozījumiem 2019.gada 17.jūlija Zemes komisijas sēdes lēmumā (protokols Nr.7.,9.§) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Kārķu pagastā “Kalnstimperi” un “Silstimperi” sadalīšanai un robežu pārkārtošanai;

3.         Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību Vijciema pagastā “Vairogi”, zemes vienības nosaukuma maiņu un ieskaitīšanu pašvaldības piekritīgajās zemēs;

4.         Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienības Valkā, Smilšu iela 29, ½ d.d., un ieskaitīšanu pašvaldības piekritīgajās zemēs;

5.         Par zemes vienības Zvārtavas pagastā “Mednieki”, daļas izveidošanu apbūves tiesības vajadzību nodrošināšanai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām;

6.         Par līguma pārjaunošanu par Nomas objekta Nr.15, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Krustceles dārziņi ”, Vijciema pagastā, nomu;

7.         Par līguma pārjaunošanu par Nomas objekta Nr.4, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Krustceles dārziņi ”, Vijciema pagastā, nomu;

8.         Par nomas līguma izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu par  Nomas objekta Nr.12, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Krustceles dārziņi ”, Vijciema pagastā, nomu;

9.         Par līguma pārjaunošanu par Nomas objekta Nr.68, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Dārziņi”, Kārķu pagastā, nomu;

10.       Par līguma pārjaunošanu par Nomas objekta Nr.58, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Dārziņi”, Kārķu pagastā, nomu;

11.       Par līguma pārjaunošanu par Nomas objekta Nr.5, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Dārziņi”, Kārķu pagastā, nomu;

12.       Par līguma pārjaunošanu par Nomas objekta Nr.22, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Dārziņi”, Kārķu pagastā, nomu;

13.       Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 73”, nomu;

14.       Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabalu Valkas pagastā, “Bērzezers 1”, “Bērzezers 2” un “Bērzezers 3”, nomu;

15.       Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības daļas Valkas pagastā, “Brīvzemnieki”, nomu;

16.       Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienību Ērģemes pagastā, “Sprīdīši”, nomu;

17.       Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības Valkas pagastā, “Vārpa”, nomu sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

18.       N.G. iesnieguma izskatīšana par zemes gabala Valkā, Mazā Avotkalna iela 1A, nomu garāžu īpašumu uzturēšanai;

19.       Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības daļu Ērģemes pagastā, “Arkādijas”, Nomas objekts Nr.1, nomu;

20.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes vienības Kārķu pagastā, “Jaunmuižnieki”, nomu;

21.       Par nomas līguma noslēgšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Ziedupes”, nomu;

22.       Par nomas līguma noslēgšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Druvas 7”, nomu;

23.       Par nomas līguma noslēgšanu par zemes vienības “Jēkabi 1” un zemes vienības daļas “Silakājas”, Valkas pagastā nomu;

24.       Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības Valkas pagastā, “Kļaviņas”, nomu sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

25.       Par turpmāku rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu par apbūvēta zemes gabala Valkas novada, Zvārtavas pagastā, ”Lauri”, nomu;

26.       Par turpmāko apbūvētas zemes vienības Ērģemes pagastā, “Gulbji” nomu un nosacījumu pārskatīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;

27.       Par turpmāko apbūvētas zemes vienības Ērģemes pagastā, “Kalējiņi” nomu un nosacījumu pārskatīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;

28.       Par zemes nomas līguma slēgšanu par apbūvētas zemes vienības Ērģemes pagastā “Lejasstrūgas”, nomu, dzīvojamās telpas uzturēšanai

29.       Par zemes nomas līguma slēgšanu par apbūvētas zemes vienības Kārķu pagastā “Mētras”, nomu, dzīvojamās telpas uzturēšanai;

30.       Par datu sakārtošanu atbilstoši pašvaldības rīcībā esošai informācijai par zemes vienības Valkas pagastā “Alieši 81”, kadastra apzīmējums 9488 005 0273, nomu.

31.       Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.