Par pagastu

Teritorija: 170 km2

Iedzīvotāji: 399 (01.01.2017.)

Lielākās apdzīvotās vietas: Stepi, Putras, Zaķi, Jaunāmuiža, Mierkalns, Vērsīši, Cirgaļi, Kaģuciems

 

Zvārtavas pagasta ģerbonis:


Heraldiskais apraksts
- Zaļā laukā pāļa virzienā trīs zelta čiekuri ar trim skuju pāriem katrs, noliekti labās spāres virzienā.


Idejiskais apraksts
- Ģerbonim ir zaļš fons, kas apzīmē to, ka vairāk kā pusi pagasta teritorijas aizņem meži, un pagasta iedzīvotāji nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. Saulainie sili, plašie purvi un dzidrie ezeri ar bagātīgu faunu un floru ir kā paradīze dabas mīļotājiem. Zelta čiekuri simbolizē ticību pagasta  izaugsmei nākotnē ( no mazas sēkliņas līdz lielam kokam);  Trīs - simbolizē pasaules trīsdalījumu (debesis - zeme - ūdens) un laika trīs ciklus (bija - ir - būs).  Ģerboņa autors - Vladimirs Ladusāns.

 

Ģeogrāfiskais stāvoklis:

Zvārtavas pagasts atrodas Valkas rajonā, Latvijas ziemeļaustrumos. Pagasts robežojas ar Igaunijas Republiku (kopējā robeža pa Gaujas upi 20 km garumā), Alūksnes rajona Gaujienas pagastu, Valkas rajona Grundzāles, Vijciema un Valkas pagastiem. Pagastu šķērso autoceļi Valka- Vireši (reģionālās attīstības projekta “Ziemeļu stīga” posms) 22 km, Vecbilska- Cirgaļi 7,3 km, Cirgaļi- Palsmane- Ūdrupe 2 km. Kopējais pašvaldībai piederošo ceļu kopgarums 51 km. Pagasta teritoriju ir šķērsojuši senie tirdzniecības ceļi- Cēsu-Veravas un Pleskavas lielceļi, pa kuriem pārvietojās igauņu un krievu tirgotāji. Par dzīvo satiksmi liecina daudzo krogu skaits. Pleskavas lielceļš savienoja Baltijas jūru ar Ziemeļkrievijas pilsētām. Lielākā teritorijas daļa ietilpst Aumeisteru paugurvalnī, kas robežojas ar Sedas līdzenumu un Vidusgaujas ieplaku. Augstākais punkts ir Vasukalns (88,8 m v.j.l.). Ezeru kopplatība 477 ha. Pagasta teritorijā atrodas Valkas rajona lielākie ezeri Salainis 77,8 ha, Vēderis 50,9 ha, Vadainis 49,6 ha un 13 ezeri, kuri ir lielāki par vienu ha. Lielākās upes ir Gauja, tās vecupes un pietekas Stepupe, Kāršupīte. Purvu kopplatība 462,8 ha. Lielākais

 

Vēsture:

Ar pagasta vēsturi tuvāk iespējams iepazīties Uģa Niedras grāmatā “Iršu dārzs” un Jāņa Zariņa “Mans skaistais ģimnāzijas laiks”. Šodienas Zvārtavas pagasts vēsturiski ir veidojies no diviem pagastiem – Zvārtavas un Cirgaļu (Aumeisteru) pagastiem. Šos pagastus gadu gaitā ir skārušas vairākas administratīvi teritoriālās reformas. 1945. gada 2. novembrī tika izveidoti Zvārtavas, Cirgaļu, Aimas un Aumeisteru ciemi. 1954. gada 14. jūnijā Aimas ciemu pievieno Zvārtavas ciemam un Cirgaļu ciemu pievieno Aumeisteru ciemam. 1961. gada 1. februārī Aumeisteru ciemu sadala un pievieno Zvārtavas un Grundzāles ciemiem. 1967. gada 10. janvārī daļu Zvārtavas ciema pievieno Gaujienas ciemam. 1979. gada 25. oktobrī daļu Zvārtavas ciema pievieno Grundzāles ciemam. 1949. gada 25. martā no Cirgaļu pagasta pārsvarā uz Omskas un Tomskas apgabaliem kā kulaki vai nacionālisti tika izsūtīti 161 pagasta iedzīvotājs. Savukārt no Zvārtavas pagasta – 71 iedzīvotājs. Pagastā atrodas Ozolu pamatskola, kura dibināta 1726. gadā. Skolā mācījies rakstnieks Zeiboltu Jēkabs. Šodien skolā mācās 65 bērni. Ievērojamākie novadnieki- akvarelists Rūdolfs Pērle, apglabāts Aumeisteru kapos, dzejnieks Eduards Sināts, Gunārs Selga, fotomākslinieki Juris un Andris Krieviņi, admirālis Gaidis Zeibots.

 

Kultūras un dabas objekti:

Vadaiņu purvs 288 ha, kurš pieder pie īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām. Pagastā atrodas vairāki aizsargājamie koki un augi: Jauntiliku kadiķis, dižkoki- ozols, liepa, augi- krustlapu drudzene, pļavas silpurene, atvasu saulrietenis, apdzira, parastā zalktene, plankumainā dzegžpuķe u.c. Pagasta teritorijā vairāki valsts un vietējās nozīmes arheoloģiskie un mākslas pieminekļi. Lācīšu un Veckurpnieku pilskalni, Eļmu, Mieniķu, Zaķu, Putru senkapi, Bedņu svētā liepa, Tiliku Jāņakalns- kulta vietas, Buliņu viduslaiku kapsēta.