11.09.2020
Valga-Valka kaksiklinna keskuse ehitustööd on täies hoos

Pärast mitu aastat kestnud ettevalmistavaid tegevusi alustati 2020. aasta märtsis Valga-Valka kaksiklinna keskuse ehitustöödega. Ehitustöid teostab AS TREV-2 Grupp. Tegemist on unikaalse projektiga, mida viiakse samaaegselt ellu kahes riigis. Sellest tulenevalt on esinenud ka väiksemaid ja suuremaid tõrkeid, mis nüüdseks on suures osas seljatatud. AS TREV-2 Grupi objektijuhi Marko Rentiku sõnul on ehitustööd kulgenud siiani hästi ning töödega ollakse graafikus. Ehitaja jaoks teeb olukorra mõnevõrra keerulisemaks asjaolu, et ühe tellija asemel on hetkel objektil tellijaid kaks – Valga Vallavalitsus ning Valka Kihelkonna Duuma. 

 

Valga-Valka kaksiklinna keskuse projekti eesmärgiks on taasühendada Eesti Valga ning Läti Valka linnad ning kujundada ühtne piiriülene linnaruum. 

 

Ehitustööde käigus rajatakse Valka linna uus keskväljak, mille ruumiline lahendus sobib kultuuriürituste, laatade või muude kogunemiste tarbeks. Väljaku lõunaosas on puude vahele kavandatud laste mänguväljak koos pargipinkidega. See ala on sobilikum rahulikumaks vaba aja veetmiseks ja mõtisklemiseks. Väljaku põhjaosas pargimööblit ei ole, mis võimaldab ala kasutada vabaõhuürituste läbiviimiseks. Väljakule rajatav nn portikus mõjub oma kõrgemal tasapinnal asumise tõttu lavana ja sobib ka etenduste korraldamiseks. Samas toimib avatud varjualune ka visuaalse filtrina keskväljaku ja bussijaama vahel. Muuhulgas läbib uuenduskuuri ka Valka bussijaam. Lisaks eelpoolnimetatud töödele rajatakse uus jalakäijate tänav, mis ühendab kahe linna kirikuid ja keskväljakuid.

 

Valga poolel rajatakse Ramsi vesiveski naabrusesse skatepark, mis loob piirkonna lastele ja noorukitele vaba aja sisustamiseks ja sportimiseks uusi võimalusi. Skatepargi elemendid on kombineeritud betoonist ja metallist. Lisaks luuakse Ramsi vesiveski lähedusse väljak suviste kultuuriürituste läbiviimiseks. Väljaku ümber paigutatakse erinevatele tasapindadele statsionaarsed istekohad, kust on võimalik üritusi jälgida. Ramsi vesiveski varemed on plaanis lähiajal koostöös Muinsuskaitseametiga konserveerida ja kujundada ümber vaateplatvormiks.

 

Projekti raames taaselustatakse ka Konnaoja ümbrus ja rajatakse nn „Oja park“ kaasaegse haljastuse ning jalgratta- ja jalgteedega. Kahe riigi vahelisest kasutamata piirialast saab nüüd riike ühendav roheline ala,  mis oma jalgteedega kutsub elanikke jalutama ühest linnast ja riigist teise, hägustades poliitilisi piire, et ühendada erinevaid asutusi ja puhkealasid. Konnaoja mugavamaks ületamiseks rajatakse sellele jalakäijate sild, millega tekib täiesti uus piiriületuskoht. Uuele sillale, täpselt piirile paigaldatakse kiik, mis võimaldab kiikudes olla kord Lätis, kord Eestis. Uue Oja Pargi teerajad ühendavad Valka keskväljaku Pedeli virgestusalaga.

 

AS TREV-2 Grupi objektijuhi Marko Rentiku sõnul on suurem osa ehitustöödest valmis, kuid mõned väiksemad tööd vajavad veel lõpetamist. Monteerida on vaja disainvalgustuspostid koos valgustustega, paigaldada mänguväljakud ja pargiinventar, istutada puid ja põõsaid, betoneerida erinevaid konstruktsioone. Pärast teedeehituse lõppu tehakse teedele markeering ja pannakse paika ka uued piirded sildadele.  Uuele jalakäijate sillale on vaja üles seada kiik.

 

Kuigi enamus mahukatest töödest on tehtud, on lõpetada veel väga palju väikeseid detaile, et Valga-Valka kaksiklinna keskus täielikult valmis saaks. Ehitustööd peaksid kõigi eelduste kohaselt lõppema 2020. aasta lõpus. Ehitustööde lõppemisel jätkatakse projekti teiste tegevustega, et tõsta piirkonna atraktiivsust ning tuua uuendatud linnaruumi rohkem kasutajaid.

 

Valga-Valka kaksiklinna keskuse projekti kogumaksumus on 5 303 202,66 eurot, millest ca 57% ehk umbes 3 mln eurot rahastab INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020 (ERDF). Valka omavalitsuse eelarve on 3,2 miljonit eurot, sealhulgas Eesti-Läti programmi toetus 1,5 miljonit eurot (47,5%). Valga Vallavalitsuse eelarve on 2,1 miljonit eurot, sealhulgas Eesti-Läti programmi toetus 1,5 miljonit (70%).

 

 

See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

 

 

20.05.2020.

 

11.09.2020.

Artiklit pole veel kommenteeritud.