07.08.2012
Tiks uzsākta centralizētās siltumapgādes siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā

Š.g. 2. augustā SIA „Valkas Namsaimnieks” noslēdza līgumus būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai centralizētās siltumapgādes siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā. Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ietvaros tiks izbūvēts siltumtīklu savienojums Valkā starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlu mājām, siltumtīklu savienoja atzars uz Valkas pamatskolu un siltumtīklu savienojuma atzars uz Rūjienas ielas Nr. 3 ēku kompleksu.

 

Saskaņā ar iepirkumu, būvdarbus veic Konsorcijs HW (SIA „Halle B” un SIA „Wesemann”) par līguma summu 521503,40 LVL un PVN 21% 109515,71 LVL un būvuzraudzību – SIA „Inspecta Latvia” par līguma summu 9690,00 LVL un PVN 21% 2034,90 LVL. Autoruzraudzību veiks tehniskā projekta izstrādātājs vienas personas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BEK – KONSULT” par līguma summu 5288,25 LVL un PVN 21% 1110,53 LVL.

 

Projekts tiek īstenots v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras” administrētās aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas ir 462 954.86 LVL no kurām Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 180 552,39 LVL jeb 39%.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa Valkas novada dome

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Tālr.: 64722250

Mob. tālr.: 26414197  

Siltumtīklu izbūves līguma noslēgšana
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.