Dzīvesvieta

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē, personai uz pieprasījuma pamata tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Persona dzīvesvietu var deklarēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv.

Lasīt vairāk

 

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā vai jebkurā pagasta pārvaldē, neatkarīgi no dzīves vietas atrašanās vietas Valkas novada administratīvajā teritorijā, var saņemt:


1. Izziņu par personas esošo (deklarēto) dzīves vietu,
2. Izziņu par personas iepriekšējo(-ām) dzīves vietu(-ām)
3. Izziņu par mirušas personas pēdējo dzīves vietu.


Lasīt vairāk

 

 

Deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:

 

  • persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas;
  • personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

 

Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Lasīt vairāk

Ja persona uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, personai ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī.  Lasīt vairāk