Ērģemes pamatskola

Adrese: „Ērģemes skola”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711, E-pasts: ergeme[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv

Amats

Vārds, uzvārds

Telefons

Direktore

Gita Avote

29462593, 26360387

Direktores vietniece izglītības jomā

Agija Reiniece

26545011

Lietvede

Irīda Klaipa

26315047

Sociālais pedagogs

Dina Krama

28680245

Pavārs Ērģemē

Ilona Luca

 26482538

Pavārs Kārķos

Ilona Veidemane

26427712

 

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g.

2021.gadā notika skolas akreditācija. Ērģemes pamatskola akreditēta līdz 11.04.2027.

 

Ērģemes pamatskolas kolektīvs

 • 60 pirmsskolas izglītības grupu audzēkņi
  • 3 grupas Ērģemē 47audzēkņi
  • 1 grupa Kārķos 13  audzēkņi
 • 103 pamatskolas klašu izglītojamie
 • 25 pedagogi
 • psihologs
 • logopēds
 • sociālais pedagos
 • 14 tehniskie darbinieki

 

Skola īsteno:

 • pirmsskolas izglītības programmu
 • pamatizglītības programmu
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

 

Mācību darbs

 • Pirmsskolas izglītības grupu darba laiks
  • Bitītes  no plkst. 7.30 līdz 17.30
  • Zaķēni no plkst. 7.00 līdz 18.00
  • Lācēni no plkst. 7.00 līdz 18.00
  • Kārķu grupiņa no plkst. 7.30 līdz 17.30
 • Pirmsskolas izglītības satura apguve tiek organizēta rotaļnodarbību veidā
 • Rotaļājoties un spēlējoties bērni iepazīst sevi, savu ģimeni, pagastu un valsti, izzina latviešu tautas tradīcijas.
 • Pamatskolas klasēs stundu sākums plkst. 8.30.
 • Izglītojamajiem un viņu vecākiem skolas elektroniskajā žurnālā „e – klase” pieejama informācija
  • mācību sasniegumu vērtējumi
  • kavējumi
  • stundu saraksts
  • mājas darbi

 

Skolas dzīvē aktīvi iesaistās

 • Skolas padome
 • Skolēnu pašpārvalde

Izglītojamajiem ir iespēja

 • apmeklēt individuālās, grupu nodarbības
 • saņemt mācību priekšmetu skolotāju konsultācijas
 • piedalīties interešu izglītības nodarbībās
  • tautas deju kolektīvā
  • teātra pulciņā
  • vokālajā ansamblī
  • Ērģemes 687.mazpulkā
  • dizaina pulciņā
  • jauno satiksmes dalībnieku pulciņā
  • sporta pulciņā
  • datorikas pulciņā
 • saņemt psihologa, logopēda un sociālā pedagoga palīdzību
 • pavadīt brīvo laiku pagarinātajā dienas grupā
 • izmantot informātikas kabinetu ar interneta pieslēgumu
 • brīvajā laikā lasīt periodiku un iepazīties ar jaunākajām grāmatām skolas bibliotēkā

Izglītojamajiem ir iespēja

 • skolas apkārtni un telpu noformējumu
 • vienota parauga skolas dienasgrāmatu
 • panākumiem sportā
 • interešu izglītības pulciņu dalībnieku sasniegumiem
 • atzinīgi novērtētu dalību dažādos konkursos un projektos
 • skolas muzeju
 • gadu gaitā izveidotām tradīcijām
  • Zinību dienas teatralizēto uzvedumu
  • Pārgājienu
  • Sporta dienu
  • Dzejas dienu
  • Skolotāju dienu,
  • Mārtiņdienas gadatirgu
  • Lāčplēša dienas lāpu gājienu
  • Latvijas dzimšanas dienas svinībām
  • Piparkūku rītu
  • Ziemassvētku uzvedumu
  • Barikāžu atceres dienas pasākumu
  • Ēnu dienu
  • Ģimenes dienai veltītu pēcpusdienu
  • Pēdējo zvanu
  • Izlaidumu
 • Skola celta 1880.gadā, pagasta iedzīvotājiem sagādājot kokmateriālus tuvējos mežos un savedot laukakmeņus no saviem tīrumiem. Sākumā draudzes skolā bija 2 klases, visi skolēni mācījās vienā telpā petrolejas lampu gaismā.
 • Gadiem ritot, mainījies gan mācību saturs, gan telpu skaits un aprīkojums. Domājot par bērnu labāku izglītošanu, 1964.gadā laukakmeņu skolas ēkai piekļāvies balto ķieģeļu nams.
 • Kopš 2000.gada Ērģemes pamatskolai ir savs karogs, kura zīmējuma skici veidojis skolotājs Donalds Smelteris.
 • 2010.gada 30.jūlijā Ērģemes pamatskolas 130 gadu jubilejas svinībās savu pirmatskaņojumu piedzīvoja „Dziesma skolai”, kuras vārdu autore ir skolotāja Līga Vilciņa, bet mūziku komponējis Daumants Ķīkulis.
 • mācības notiek plašās un gaišās telpās
 • nodrošināta veselīga ēdināšana:
  • pirmsskolas grupu audzēkņiem – brokastis, pusdienas un launags
  • pamatskolas izglītojamajiem – otrās brokastis un pusdienas
  • dalība programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”
  • dalība Eiropas Sociālā fonda projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” – peldēšanas apmācība
 • bērniem nodrošināts transports uz skolu un mājām
 • tiek veicināta dalība ārpus skolas organizētos konkursos
 • notiek atraktīvi ārpusstundu pasākumi, kuru organizēšanā iesaistās izglītojamie
 • plānoti un kvalitatīvi organizēti karjeras izglītības pasākumi
 • izglītojamo vecāki aicināti iepazīt skolas ikdienu, piedalīties ārpusstundu pasākumos
 • 7. -9.klases izglītojamajiem ir iespēja saņemt ikmēneša stipendiju par labiem sasniegumiem mācībās un aktivitāti ārpus stundām
 • 4. - 9.klašu izglītojamie mācību gada noslēgumā var saņemt teicamnieka stipendiju
 • izglītojamie mācību gada noslēgumā var pretendēt uz gada sasniegumu stipendiju