Biedrības

Ja nepieciešams mainīt informāciju par organizāciju, lūdzam sūtīt e-pastu uz: ivo[punkts]leitis[uz]valka[punkts]lv

Kontaktpersona: Ināra Lazdiņa, Sniedze Ragže

Tālrunis: 26564401; 26488684

Epasts: inara[punkts]lazdina[uz]valka[punkts]lv

Adrese: Rīgas iela 22, Valka

Darbības mērķis: Apvienot Valkas novada mājražotājus, mājamatniekus, ražošanas uzņēmumus un citu produktu radītājus, lai sekmētu biedru produkcijas realizāciju un noieta tirgu, un veicinātu nodarbinātību laukos.

 

Kontaktpersona: Lilita Šicāne

Tālrunis: 64781193

Epasts: instituts[uz]valka[punkts]lv

Adrese: Rīgas iela 25, Valka

Darbības mērķis: mūžizglītības iespēju nodrošināšana Valkas novadā, sadarbības veicināšana starp nevalstiskajām organizācijām Valkas novadā, sadarbības veicināšana un koordinēšana ar Valgu un Igauniju un City Twins Association (Dvīņu pilsētu asociācijas) darbības koordinēšana.

Kontaktpersona: Anda Kušķe

Tālrunis: 

Epasts: anda[punkts]kuske[uz]gmail[punkts]com

Adrese: Semināra iela 27, Valka

Darbības mērķis: Veicināt radošu, saturīgu, uz personības attīstību orientētu darbību. Sekmēt jauniešu sadarbību valsts robežās un pārrobežu sadarbību – izglītības, zinātnes, kultūras, sporta, tūrisma u.c. sfērās. Papildināt jauniešu zināšanas organizatoriskajā, projektu plānošanas, realizācijas darbā.

Kontaktpersona: Guntis Grāvis

Tālrunis: 22017854

Epasts: guntis[punkts]gravis[uz]inbox.lv;

 

Darbības veids: Rotari biedri īsteno dažādus palīdzības projektus, atbalsta augstus profesionālās ētikas principus un veicina mieru un labu gribu visā pasaulē. Jauniešu apmaiņas projekti.

Kontaktpersona: Gaļina Sokolova

Tālrunis: 29194340

Epasts: lsk[punkts]valka[uz]redcross[punkts]lv

Adrese: Semināra iela 23, Valka

Darbības mērķis: sniegt palīdzību iedzīvotājiem sociālajā jomā; sekmēt sociālo integrāciju; radošas nodarbības dažādām mērķauditorijām.

Kontaktpersona: Māra Bondare-Petersena

Tālrunis: 29158492

Epasts: valkasgimenem[uz]inbox[punkts]lv

Kontaktpersonas: padomes priekšsēdētāja Randa Medne,
atbildīgā sekretāre Ilze Jukņēviča

Tālrunis: 67557998

e-pasts: mazpulki[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: Ezermalas  iela 28, Rīga, LV – 1014

 

Valkas novadā darbojas:
11.Valkas mazpulks

Kontaktpersona : vadītāja Viktorija Maļukova

Tālrunis: 29939904

E-pasts: viktorija[punkts]malukova[uz]valka[punkts]lv

Adrese: Semināra iela 27, Valka, LV-4701

 

687. Ērģemes mazpulks

Kontaktpersona: vadītāja Agija Reiniece

Tālrunis: 64725338

E-pasts: agy_74[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: Ērģemes pamatskola, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV – 4711

 

239.Kārķu mazpulks

Kontaktpersona: vadītāja Ģertrūde Ābele

Tālrunis: 64728148

E-pasts: gabele22[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV – 4716

 

367.Vijciema mazpulks

Kontaktpersona: vadītāja Anita Lotiņa

Tālrunis: 64728179

E-pasts: anlot[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: Vijciema pamatskola. Vijciema pagasts, Valkas novads, LV -4733

Biedrības mērķi : veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai darba dzīvei un integrācijai strauji mainīgā sabiedrībā; iesaistīt bērnus un jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā un līdzsvarotas attīstības veicināšanā savā pagastā, pilsētā, valstī; veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Kontaktpersona: Ainārs Šķudītis

Epasts: valkasattistība[uz]inbox[punkts]lv

Darbības mērķis: veicināt Valkas novada un Valkas pilsētas kā kultūras, izglītības un sporta centra, attīstību un atpazīstamību; piesaistīt Valkas novadam un Valkas pilsētai finanšu līdzekļus kultūras, izglītības un sporta nozarēs; veicināt Valkas un Valgas sadarbību kultūras, izglītības un sporta nozarēs.

Kontaktpersona: Aivo Vārs

Tālrunis: 29282639

Epasts: valkasinicgrupa@inbox.lv

 

Darbības mērķis: Veicināt un atbalstīt Valkas novada iedzīvotāju iesaistīšanos novada attīstībā, rosināt viņus aktīvi piedalīties novada saimnieciskajā un ekonomiskajā nozarē, izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai Valkas novada attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, attīstīt sadarbību starp valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Valkas novada attīstību, veicināt nozaru sadarbības tīkla veidošanos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos un intelektuālos resursus biedrības mērķu sasniegšanai, pārstāvēt Valkas novada iedzīvotāju intereses vietējā, nacionālajā un starptautiskā līmenī.

Kontaktpersona: Mārīte Magone

Tālrunis: 64723662; 29198900

Epasts: marite[punkts]magone[uz]valka[punkts]lv

Adrese: Emīla Dārziņa 8, Valka

Darbības mērķis: Līdzdarbības iespēju paplašināšana pašvaldības un valsts sabiedriskajās norisēs. Iesaistīt biedrības biedrus aktivitātēs, kas veicina pilsoniskās sabiedrības attīstību. Dot iespēju paplašināt redzesloku, iegūt jaunas zināšanas. Veicināt veselīgu dzīvesveidu, atbalsta sniegšana personām ar atkarībām. Kultūrvides saglabāšana un sakoptības veicināšanas pasākumi. Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citām organizācijām. Labdarības pasākumu organizēšana un mecenātisma rosināšana. Literārās jaunrades veicināšana, novada literatūras un latviešu valodas kopšana.

Epasts: zeltarudens[uz]valka[punkts]lv

Adrese: Emīla Dārziņa 8, Valka

Darbības mērķis: veicināt senioru iesaistīšanos dažādās aktivitātēs, piedaloties dažādos mākslinieciskajos kolektīvos un būt līdzdalīgiem kultūras un citās sabiedriskajās norisēs, sadarbībā ar pašvaldību un citām nevalstiskajām organizācijām.

Kontaktpersona: Diāna Vītola

Tālrunis: 29272534

Epasts: Valkas_ib[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: Rīgas iela 35, Valka

Darbības mērķis: Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā.

 

Kontaktpersona: Elga Zelča

Tālrunis: 26422360

Epasts: zeliina[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: Semināra iela 21, Valka

Darbības mērķis: apzināt un iesaistīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām integrēties sabiedrībā, celt cilvēku garīgo tonusu, mazināt sociālo atstumtību.

 

Epasts: vakrauklis[uz]gmail[punkts]com Mājas lapa: www.walkai.lv

Adrese: Semināra iela 29, Valka

Darbības mērķis: Sekmēt Valkas pilsētas un Latvijas Ziemeļaustrumu pierobežas reģiona attīstību, ka arī pārrobežu sadarbību, balstoties uz šī reģiona kultūrvēsturisko attīstību un ciešo saistību ar Igaunijas Republiku; Veidot pozitīvu vidi sociāli mazaizsargāto un mazturīgu iedzīvotāju adaptāciju sabiedrībā; Aktivizēt un veicināt uzņēmējdarbību; Veicināt intensīvus atbildīgas, demokrātiskas sabiedrības veidošanas procesus, sekmējot integrēšanos Eiropas Savienībā; Palīdzēt veidot pilsonisku, izglītotu, pārtikušu, stabilu sabiedrību cilvēkam draudzīgā vidē; Veikt citu sabiedriska labuma darbību.

Kontaktpersona: Ernests Lībietis

Tālrunis: 26364249

Epasts: ernests[punkts]libietis[uz]valka[punkts]lv

Adrese: 309.kabinets, Rūjienas 3E, Valka

Darbības mērķis: Atbalstīt un īstenot jaunatnes radošās izpausmes mūzikas un mākslas jomā; Veicināt reģionālo un pārrobežu sadarbību kultūras un mākslas jomā; Organizēt apmācības, nometnes un vasaras skolas pieredzes apmaiņai un radošai izaugsmei; veicināt alternatīvus jaunatnes atpūtas un nodarbošanās veidus; Piesaistīt valsts un ES savienības finansējumu radošām aktivitātēm un pieredzes apmaiņai.

Kontaktpersona: Aivars Ikšelis

Tālrunis: 29423675

Epasts:  talava61[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: Tālavas iela 7-22, Valka

Darbības mērķis: ziedoto naudu un citus fonda līdzekļus izlietot sabiedrības vajadzībām. Tuvināt dažādu tautību cilvēkus, iepazīstot vienam otru un pozitīvi novērtējot viņu savstarpējo atkarību, veidojot eiropeisku sabiedrību ar kultūras un izglītības palīdzību. Piedalīties starptautiskajās apmaiņas programmās, organizēt starptautiskus kultūras pasākumu projektus, atbalstīt izglītības, apmācības pasākumu projektus.

Kontaktpersona: Zane Brūvere

Tālrunis: 20007178

Epasts:  zane[punkts]bruvere[uz]valka[punkts]lv

Adrese:Emīla Dārziņa iela 8, Valka

Darbības veids: Valkas novada literātu apzināšana, dzejas un literāro lasījumu popularizēšana; Literārās jaunrades veicināšana, novada literatūras un latviešu valodas kopšana.

Kontaktpersona: Mārīte Meļķe

Tālrunis: 64723705

Epasts:  marite[punkts]melke[uz]valka[punkts]lv

Adrese: Emīla Dārziņa iela 8, Valka

Darbības mērķis: Veicināt kultūrvides sakārtošanu Valkā; atbalstīt tautas mākslas radošo amatierkolektīvu darbību Valkas pilsētā un Valkas reģionā; veicināt kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību sabiedrībai.

Kontakpersona: Vents Armands Krauklis

Adrese: Ausekļa iela 1, Valka

Darbības mērķis: Veicināt kultūras, izglītības un sporta procesa attīstību cilvēka dzīves garumā;Veicināt intensīvus atbildīgas, demokrātiskas sabiedrības veidošanās procesus, sekmējot integrēšanos Eiropas Savienībā palīdzēt veidot pilsonisku, izglītotu, pārtikušu, stabilu sabiedrību cilvēkam draudzīgā vidē;Saglabāt, pilnveidot un veicināt bērniem un jauniešiem iespējas iegūt kvalitatīvu kultūras, sporta, mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītību, radošu izaugsmi un profesionālo attīstību.Izstrādāt un realizēt projektus; Veidot saziņas telpu dažādām sabiedrības grupām, lai atklātu, izstrādātu, pilnveidotu un saskaņotu dažādas idejas un u.c. piedāvājumus, kuri varētu sekmēt sabiedrisko integrāciju;7. Veicināt pilsonisko attīstību, sabiedrības aktivitāti un pašorganizēšanos, radot iespējas līdzdarboties kultūras, izglītības un sporta dzīvē;Veicināt sabiedrības integrācijas procesu, stiprinot ģimeniskās saites un vērtības;Piesaistīt finansiālu atbalstu dažādu ar biedrības mērķiem saistītu projektu un programmu īstenošanai;Piedalīties un organizēt labdarības akcijas, izstādes, koncertus u.c. pasākumus.Veicināt biedrības dalībnieku kompetenci, institucionālo un organizatorisko kapacitātes attīstību;Sekmēt Ziemeļvidzemes reģiona attīstību, balstoties uz reģiona kultūrvēsturisko attīstību un ciešo saistību ar Igaunijas Republiku; Sekmēt augstu sportisko rezultātu sasniegšanu, sporta treniņu, spēļu u.c. aktivitāšu organizēšanu bērniem, jauniešiem un pieaugušiem, sporta komandas veidošanu un pārstāvību; Sporta pasākumu sponsorēšana, sportistu, treneru, tiesnešu, citu sporta speciālistu un sporta veterānu atbalstīšana, ka ari viņu tiesību un interešu aizsardzība;Sporta materiāli tehniskas bāzes attīstības un modernizācijas sekmēšana,Sporta lomas nostiprināšana veselīga dzīvesveida veidošanā un sporta attīstīšana un pilnveidošana Ziemeļvidzemes reģionā un Latvijas Republikā, Olimpiskās kustības ideālu ievērošana un valsts iedzīvotāju vispusīgas un harmoniskas attīstības veicināšana; Aktivizēt un veicināt uzņēmējdarbību reģionā.

Kontaktpersona: Dace Langenfelde

Epasts: dacelan[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: Raiņa iela 28A, Valka

Darbības mērķis: veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā un pārstāvībā, neatkarīgi no bērnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa. Iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, drošību un veselību, vajadzībām un interesēm, veicināt skolas vides pieejamību bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Sniegt materiālu, finansiālu un citu palīdzību, lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni un uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi. Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā, organizējot nometnes, seminārus, apmācības un citus atbalsta pasākumus. Piedalīties NVO sadarbības programmās. Aktivizēt visus ģimenes locekļus paust savu viedokli par izglītības jautājumiem pašvaldības un valsts iestādēm. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt biedrības biedru, sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai.

 

Kontaktpersona: Aldis Māris Dubļāns

Epasts: aldis[punkts]dublans[uz]dienasmediji[punkts]lv

Adrese: Rīgas iela 24, Valka

Darbības mērķis: uzlabot diabēta pacientu ārstēšanu, aprūpi un apmācību, paaugstināt diabēta pacientu dzīves kvalitāti, sekmējot ar cukura diabētu saistītu medicīnisku, sociālu, psiholoģisku, tiesisku, ekonomisku, izglītības un citu jautājumu risināšanu

 

Kontaktpersona: Kārlis Albergs

Adrese: Līvu iela 6A, Valka

Darbības mērķis:Savā darbībā balstās uz ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas, ANO Starptautiskā Pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām, Eiropas drošības un sadarbības apspriedes Helsinku Nobeiguma akta, Vīnes Nobeiguma dokumenta principiem un Latvijas Republikas Satversmi, lai risinātu visus ar politiskajām represijām saistītos jautājumus.

 
Kontaktpersona: Lāsma Egle (Tel.nr. 22002107), Indra Krūkliņa (Tel.nr. 29191618)
Adrese: Pumpura iela 2, Valka, Valkas novads, LV-4701
 
Darbības mērķis: piesaistot fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus, kā arī gūstot peļņu no saimnieciskās darbības, sekmēt labklājības izaugsmi, atbalstot Valkas novada un citu Latvijas novadu iedzīvotājus - nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas,  kā trūcīgas un maznodrošinātās ģimenes, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, bezdarbniekus, daudzbērnu un nepilnās ģimenes u.c. Finansēt vai īstenot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas sociālajā sfērā, izglītībā, vidē un citās sfērās nozīmīgu sociālu problēmu risināšanai. Veidot sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Kontaktpersona: Ance Empele

Tālrunis: 26436525

Epasts:  ance[punkts]empele[uz]gmail[punkts]com

Adrese: „Druvas1”, Lugaži, Valkas pagasts
Darbības mērķis: Veicināt Valkas pagasta iedzīvotāju un vietējo kopienu iniciatīvu teritorijas ilgtspējīgas attīstības un iedzīvotāju dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai. Attīstīt sabiedrības pilsoniskās līdzdalības principus, organizējot un iesaistot visu vecumu iedzīvotājus interešu un mūžizglītības, vides aizsardzības, kultūras, sporta, veselības veicināšanas, sociālās palīdzības un brīvprātīgā darba aktivitātēs.

Kontaktpersona: Kristīne Ganiņa

Tālrunis: 29694141

Epasts:  kristine[punkts]ganina[uz]valka[punkts]lv

Adrese: Valkas pagasts

Darbības mērķis: Veicināt radošu, saturīgu, uz personības attīstību orientētu Valkas pagasta iedzīvotāju darbību. Veicināt sadarbību starp iedzīvotājiem un Valkas pagasta, pilsētas un novada pašvaldību institūcijām. Sekmēt pagasta iedzīvotāju sadarbību valsts robežās un pārrobežu sadarbību - izglītības, zinātnes, kultūras, sporta, tūrisma u.c. sfērās. Papildināt pagasta iedzīvotāju zināšanas organizatoriskajā, projektu plānošanas, realizācijas darbā.

Kontaktpersona: Līvija Kreile, Daiga Ūdre

Tālrunis: 26673551; 28600398

Epasts: livijakreile5[uz]inbox[punkts]lv; daigaturna[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: „Valžkalni”, Turna, Ērģemes pagasts

Darbības mērķis: Veicināt saturīga brīvā laika pavadīšanu - rokdarbi, izstādes, pieredzes apmaiņas braucieni.

Kontaktpersona: Līga Krama

Tālrunis: 28340605

Epasts: liga[punkts]krama[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: „Valžkalni”, Turna, Ērģemes pagasts

Darbības veids: brīvā laika lietderīgas izmantošanas organizēšana Ērģemes pagasta iedzīvotājiem.

Kontaktpersona: Ineta Andrejauska, Dace Pieče

Tālrunis: 26167773

Epasts: inis8[uz]inbox[punkts]lv; dace[punkts]piece[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: Ausmas, Kārķi, Kārķu pag.,

Darbības mērķis: Celt lauku iedzīvotāju pašapziņu, koordinēt iedzīvotāju radošo spēju izkopšanu un jaunu zināšanu un prasmju ieguvi. Pilnveidot zināšanas un prasmes mājsaimniecībā, mājamatniecībā, lauku saimniecību attīstībā. Apmainīties pieredzē ar citu biedrību darbu. Rīkot mācību seminārus, izstādes, tikšanos ar pieredzējušām personām ne tikai biedrības biedriem, bet visiem pagasta iedzīvotājiem. Veicināt vietējas iniciatīvas pagastā.  Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus.

Kontaktpersona: Juris Kalniņš

Tālrunis: 26495396

Epasts: juriskalnins24[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: „Dalderi”, Vijciems

Darbības mērķis: Veselīga dzīvesveida un aktīvas atpūtas popularizēšana un veicināšana; sporta attīstības sekmēšana; invalīdu sporta aktivitāšu atbalstīšana.

Kontaktpersona: Agrita Paulsone

Tālrunis: 26374145

Epasts: pagrita[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: Salaiņi, Zvārtavas pagasts

Darbības mērķis: Kultūrizglītības un tūrisma vides veidošana, jaunrades un aktīvās atpūtas popularizēšana Zvārtavas pagastā, iesaistot dažādas sabiedrības ļaužu grupas.

Kontaktpersona: Normunds Gredzens

Tālrunis: 29212467

Epasts: ngredzens[uz]apollo[punkts]lv

Adrese: Ērģemes pagasts „Slokas”

Darbības mērķis: Mopēdistu kustības kā veselīga dzīvesveida, cilvēka fizisko un garīgo spēju atjaunošanas un paaugstināšanas veicinātājas attīstība, kā arī motosporta attīstība Latvijā;
Biedrības biedru sportiskās formas uzturēšana un iemaņu veidošana biedrības biedriem

 

Kontaktpersona: Kristaps Ozoliņš

Tālrunis: 26128415

Adrese: Semināra iela 10, Valka

Darbības mērķis: Atbalstīt sportu; Popularizēt BMX sporta veidu; Sekmēt augstu rezultātu sasniegšanu BMX sporta sacensībās; Veicināt veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

Kontaktpersona: Jānis Brīdiņš


Tālrunis: 22186369

Epasts: briedis[punkts]lv[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: Rīgas iela 41, Valka

Darbības mērķis: Futbola sporta veida attīstība un popularizēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas sekmēšana; Futbola treniņu, spēļu u.c. aktivitāšu organizēšana bērniem, jauniešiem un pieaugušiem; Futbola kluba komandas veidošana un pārstāvība; Futbola sportam nepieciešamā materiāli tehniskā nodrošinājuma izveidošana, apsaimniekošana un finanšu piesaistīšana.

Kontaktpersona: Jana Maļceva

Tālrunis: 25903399

Epasts: fkvalka[punkts]junior[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: Rīgas iela 41, Valka

Darbības mērķis: atbalstīt un īstenot jauno futbolistu sportiskās prasmes; bērnu un skolēnu futbola un sporta pasākumu organizēšana, atbalstīšana; veicināt reģionālo un pārrobežu sadarbību futbola un sporta jomā; organizēt apmācības, nometnes un vasaras skolas pieredzes apmaiņai un sporta izaugsmei, veselīga dzīves veida uzlabošanai - mērķtiecīgi iesaistot bērnus futbola nodarbībās; piesaistīt pašvaldības, valsts, ES un citu finansējumu sportiskām aktivitātēm, pieredzes apmaiņai, nepieciešamā aprīkojuma vai formu iegādei, futbolistu braucieniem un dažāda mēroga sacensībām; sabiedriskā labuma darbība.

Kontaktpersona: Ilvars Rullis

Tālrunis: 29403241

Adrese: Raiņa iela 28A, Valka

Darbības mērķis:  Florbola sporta veida attīstība un popularizēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas sekmēšana. Florbola treniņu, spēļu, nometņu u.c. aktivitāšu organizēšana bērniem, jauniešiem un pieaugušiem. Florbola kluba komandu veidošana un pārstāvība dažādās sacensībās, Valkas pilsētas un novada vārda popularizēšana Latvijā un ārvalstīs. Florbola sportam nepieciešamās materiāli tehniskā nodrošinājuma izveidošana, apsaimniekošana un finanšu piesaistīšana.

Kontaktpersona: Vjačeslavs Baskovs

Tālrunis: 29144219

Adrese:  "Ezeriņi"Pedele, Valkas pagasts, Valkas novads

Darbības mērķis: Badmintona attīstība Valkas pilsētā. Apvienot Valkas jauniešu un pieaugušo badmintona spēlētājus.

 

Kontaktpersona: Jānis Bomiņš

Tālrunis: 29494703
 
Adrese: Rīgas iela 24, Valka

Darbības mērķis: Volejbola popularizēšana Valkas novadā; veicināt jauniešu un bērnu piesaistīšanu volejbolam, nodrošināt viņu brīvā laika pavadīšanas iespējas sportojot; piesaistīt Valkas novadam un Valkas pilsētai finanšu līdzekļus volejbola attīstībai; veicināt novadu sadarbību sporta nozarēs, īpaši volejbolā, sadarboties ar Latvijas Volejbola skolu un citām sporta skolām un klubiem; rīkot volejbola turnīrus un volejbola nometnes gan novadā , gan starp novadiem un volejbola klubiem gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, nodrošināt pilnvērtīgu volejbola treniņu programmu un procesu ar mērķi startēt Latvijas Volejbola Federācijas rīkotajās sacensībās; volejbola sporta bāzes izveidošana un uzturēšana.

 

Kontaktpersona: Juris Stankaničs

Tālrunis: 26610923

Adrese: Tālavas iela 47A, Valka

Darbības mērķis: Iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšanaFiziski aktīva dzīves veida popularizācijacilvēku veselības nostiprināšana.

Kontaktpersona: Jānis Biezais

Tālrunis: 26556346

e-pasts: biezaisj@gmail.com

Adrese: Tālavas iela 70, Valka, Valkas nov., LV-4701

Darbības mērķis: Ērģemes pagasta centra attīstība un tūrisma veicināšana Valkas novadā balstoties uz esošajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem.

Kontaktpersona: Salvis Lozda

Tālrunis: 26165818

Epasts: salvislozda[uz]inbox[punkts]lv

Adrese: Semināra iela 20A, Valka

Darbības mērķis: Attīstīt un popularizēt badmintonu un citus sporta veidus;piesaistīt bērnus un jauniešus, jaunus biedrus badmintona un citiem sporta veidiem;rīkot badmintona iepazīstināšanas un apmācību Latvijas skolās un citās bērnu un jauniešu organizācijās;rīkot bērnu un interesentu sacensības badmintonā un citos sporta veidos;popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū;sadarbībā ar Latvijas mācību iestādēm un sporta zālēm veidot badmintona un citu sporta veidu treniņu vietas Latvijā;paaugstināt treneru kvalifikāciju badmintonā un citos sporta veidos;dibināt kontaktus ar citām sporta biedrībām Latvijā un citās valstīs pieredzes apmaiņai

Mednieku klubs „Lejasciņi”
29216208
Jānis Galgāns

 

Medību sporta klubs „Kārķi”
29222820
Vitauts Breicis

 

Mednieku klubs „Meža kaķi”
29417661
Edmunds Juškevics

 

Mednieku klubs „Vija”
22017305
Aija Siņicina

 

Mednieku klubs „Mežmuiža”
29272155
Vilmārs Katkovskis

 

Medību klubs „Ezerkalni”
29199646
Andrejs Simonovičs

 

Medību klubs „Salainis”
29262171
Juris Induss

 

Mednieku sporta klubs „Akots”
29262171
Juris Induss

 

Mednieku klubs „Pedele”
27873645
Modris Eglītis