PII Rinda

Visiem bērniem, kuri tika reģistrēti Valkas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) bērnu rindā,  lai sāktu apmeklēt PII ar 2022. gada 1. septembri, ir piešķirta vieta pirmsskolas izglītības iestādē.

Aktuālo rindu skatīt zemāk!

 

Valkas novada domes 31.05.2018. Noteikumi Nr.2 Izglītojamo reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valkas novada domes izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma nosaka kārtību, kādā:

  • bērni tiek reģistrēti uzņemšanai Valkas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Iestāde) t.sk.speciālās pirmsskolas izglītības programmas;
  • atkarībā no brīvo vietu skaita, bērnu nodrošina ar vietu Iestādē.

 

Bērna reģistrāciju vietas nodrošināšanai Iestādē realizē Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa  (Ramona Lapiņa –t.29434561, epasts ramona.lapina@valka.lv)

 

Valkas pirmsskolas izglītības iestādē  bērnus uzņem no pusotra gada vecuma, speciālās izglītības programmās no divu gada vecuma.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pirmsskolas grupā no 6 gadu vecuma

 

Lai reģistrētu bērnu rindā vecāks, aizbildnis vai pilnvarota persona (turpmāk – Vecāki)  personīgi klātienē (Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas nov., LV 4701) vai elektroniski (novads@valka.lv) iesniedz

PIETEIKUMU  Word; PDF

 

Par piešķirto vietu Vecāki tiek informēti telefoniski, elektroniski vai dokumentāri - atkarībā no atzīmes, kuru izdarījis pieteikumā. Pēc informācijas saņemšanas Vecāki noteiktā laika periodā ierodas Iestādē un aizpilda dokumentus bērna reģistrēšanai Iestādē.

 

Ja Vecāki vēlas bērnam, kurš apmeklē kādu no Iestādēm, pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tad Vecāki līdz kārtējā gada februāra pēdējai darbdienai iesniedz Iestādē, kuru bērns apmeklē, vadītājam attiecīgu iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

 

Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā Iestādē.

 

Valkas pirmskolas izglītības iestāde realizē speciālās izglītības programmas bērniem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511) un  jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611). Šajās programmās bērnus uzņem tikai ar  pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Lai pieteiktu bērnu Valkas novada pedagoģiski medicīniskajai komisijai zvanīt pa tālruni 29379355.

 

Rinda tiek veidota uz noteiktā gada 1. septembri, komplektējot bērnus pa vecuma grupām, ievērojot bērna vecumu, pieteikuma iesniegšanas datumu Valkas novada domē, iesnieguma reģistrācijas numuru (identifikators) un prioritātes. Bērni, kas netiek uzņemti iestādē līdz gada beigām, tiek pārcelti uz nākamo gadu, nemainot identifikatoru.

 

Aktuālā rinda Valkas novada domes pirmsskolas izglītības iestādēs Valkas pilsētā

(dati atjaunoti 15.02.2023.)

 

Uz 2022. gadu Valkas pirmsskolas izglītības iestādē pieteiktie bērni visi uzņemti pirmsskolas izglītības grupās

Uz  2023. gadu pieteikto bērnu rinda

Uz  2024. gadu pieteikto bērnu rinda

 

 

Brīvās vietas Valkas novada pirmsskolas izglītības grupās

Izglītības  iestāde Bērnu vecums grupā Brīvo vietu skaits uz 2022. gada  oktobri
Ērģemes pamatskola 1,6 - 2 gadi  4
Ērģemes pamatskola 3 - 4 gadi  0
Ērģemes pamatskola 5 - 6 gadi  0
Ērģemes pamatskolas Kārķu pirmsskolas grupa
2 - 6 gadi
 2
Valkas jāņa Cimzes ģimnāzija "Mazie ģimnāzisti"

6 gadi

 2
Valkas pirmsskolas izglītības iestāde Valkā

1,6 - 6 gadi

 
Pirmsskolas grupa Vijciemā

1,6 - 4 gadi

5 - 6 gadi

 
Pirmsskolas grupa "Mierkalni"
 

1,6 - 4 gadi

5 - 6 gadi