Bāriņtiesa

Aizbildnības un aizgādnības jautājumos:

•    lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;

•    lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;

•    lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte;

•   nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;

•   Valsts sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski neaudzina un piešķiršanu personai, kura faktiski audzina bērnu;

•   izšķir domstarpības bērna uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiņai, ja vecāki nevar vienoties;

•  izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams;

•    izšķir bērna un vecāka domstarpības;

•    izšķir bērna un aizbildņa domstarpības;

•    lemj par piekrišanu paternitātes atzīšanai;

•    lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;

•    lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;

•    lemj par mantojuma sadalīšanu, atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;

•    lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;

•    lemj par bērna aizgādības  tiesību pārtraukšanu vecākam un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam;

•    lemj par aizliegumu bērnam satikties ar vecākiem vai tuviem radiniekiem ;

•    lemj par bērna uzturēšanos pie vecākiem vai citā ģimenē ;

•    lemj par ģimenes piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai ;

•    lemj par audžuģimenes statusa piešķiršanu;

•    lemj par viesģimenes statusa piešķiršanu ;

•    lemj par bērna nodošanu uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem citas personas aprūpē ;

•    lemj par personas atzīšanu par piemērotu aizbildņa pienākumu pildīšanai ;

•    lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;

•    lemj par aizbildnības izbeigšanu, aizbildņa atlaišanu, atstādināšanu vai atcelšanu no pienākumu pildīšanas ;

•    lemj par personas atzīšanu par adoptētāju;

•    lemj par bērna nodošanu pirmsadopcijas aprūpē un uzraudzībā;

•    lemj par pirmsadopcijas izbeigšanu bērnam ;

•    lemj par adopcijas atbilstību bērna interesēm;

•    lemj par brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos ;

•    lemj par to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērnam audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi ;

•    lemj par ārpusģimenes aprūpi (aizbildnība, audžuģimene, ārpusģimenes aprūpes iestāde) bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;

•    ieceļ aizgādni personai, kuru tiesa atzinusi par personu ar ierobežotu rīcībspēju;

•    ieceļ aizgādni personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ;

•    ieceļ aizgādni promesošas vai pazudušas personas mantai, mantojuma masai, konkursa masai ;

•    lemj par aizgādņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas , atstādināšanu vai atcelšanu ;

•    lemj par pieteikuma iesniegšanu tiesā, lai personai, kurai ierobežota rīcībspēja, to atjaunotu ;

•    lemj par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam ;

 

Kas jādara pakalpojumu saņēmējiem, lai varētu saņemt pakalpojumu?

•    Iesniegt iesniegumu (Brīvas formas personīgi parakstīts iesniegums, kurā norāda adresātu, iesniedzēju, lūgumu, tā  pamatojumu, pievienotos pielikumus, datumu);

•    Pievienot nepieciešamos dokumentus;

•    Sniegt bāriņtiesai nepieciešamos paskaidrojumus Kādi dokumenti nepieciešami?

•    Personu apliecinošs dokuments (uzrādīšanai);

•   Iesniedzēja lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu);

•    dzīvesvietas deklarācijas izziņa.

 

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Bezmaksas pakalpojums

 

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas:

Klātienē,  pa pastu

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.

 

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

1.    LR Civillikums

2.    LR likums "Bāriņtiesu likums"

3.    LR Bērnu tiesību aizsardzības likums

4.    MK noteikumi Nr. 1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”

5.    MK noteikumi Nr. 111 „Adopcijas kārtība”

6.    MK noteikumi Nr. 1036 „Audžuģimeņu noteikumi”

7.    MK noteikumi Nr. 857 "Par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"

8.    Administratīvā procesa likums

 

Apliecinājumu izdarīšanā un citu uzdevumu pildīšanā:

Valkas novada bāriņtiesa, savas administratīvās teritorijas pagastos izdara apliecinājumus un veic citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem:

•    apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;

•    apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

•    ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);

•    apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;

•    apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

•    apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;

•    pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

•    apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

•    sagatavo dokumentu projektus.

 

Par izdarītajiem apliecinājumiem bāriņtiesa iekasē valsts nodevas:

•    par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;

•    par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;

•    par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;

•    par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;

•    par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;

•    par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;

•    par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;

•    par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

•    par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

•    par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);

•    par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;

•    par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;

•    par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;

•    par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;

•    par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;

•    par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

 

Valsts nodevu atvieglojumi par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem:

•    par mantojuma saraksta sastādīšanu trūcīgām personām (ģimenēm) -50% apmērā no noteiktās valsts nodevas ;

•    par pilnvaras sagatavošanu Valkas novada pašvaldības iestāžu organizētiem ārzemju braucieniem  50% apmērā no noteiktās valsts nodevas ;

•     par pilnvaras apliecināšanu Valkas novada pašvaldības iestāžu organizētiem ārzemju braucieniem  50% apmērā no noteiktās valsts nodevas ;

•    par paraksta īstuma apstiprināšanu likumprojektu vai grozījumu ierosināšanai Latvijas Republikas Satversmē -  50% apmērā no noteiktās valsts nodevas

 

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas:

Klātienē

 

Kādi dokumenti nepieciešami?

•    Personu apliecinošs dokuments (uzrādīšanai);

•    Attiecīgo apliecinājumu izdarīšanai nepieciešamie dokumenti  (uzrāda oriģinālu);

•    dzīvesvietas deklarācijas izziņa.

Apliecinājumus un citus uzdevumus pilda bāriņtiesas locekles : Inta Kruška, Lugažmuižā, Valkas pagastā , Valkas novadā pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 piektdienās no plkst.13.00 līdz 17.00

 

Normatīvie akti:

  • Bāriņtiesu likums
  • Civillikums
  • Valkas novada domes 30.09.2010. saistošie noteikumi Nr.37 « Par valsts nodevu atvieglojumiem par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem »