Nekustamais īpašums

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 78.pantu vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas. Persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu tam pievienojot Pirkuma līgumu (ja iesniegumu iesniedz persona, kas darbojas uz Pilnvarojuma pamata, arī Pilnvaru). Iesniegtie dokumenti tiek izskatīti un izziņa sagatavota 5 darba dienu laikā. Lasīt vairāk: ŠEIT

Izsniegt izziņu par tiesībām iegādāties nekustamo īpašumu nepilsoņiem (iesniedzama Zemesgrāmatu nodaļā). Izziņa tiek sagatavota pēc personas iesnieguma, 5 darba dienu laikā. Lasīt vairāk ŠEIT

Apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu. Telpu grupām numuru piešķir, pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu. Valkas novada domes Zemes komisija, pēc personas iesnieguma, kārtējā sēdē pieņem lēmumu par adreses noteikšanu. Lasīt vairāk ŠEIT

Zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumu) sadalīšanai, zemesgabalu robežu pārkārtošanai, starpgabalu likvidēšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai, kā arī uz zemesgabalu attiecināmo teritorijas plānojuma noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai ievērojot vietējas pašvaldības teritorijas plānojumu. Pirms zemes vienības sadalīšanas, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norādīta savu iecere zemes vienības sadalīšanai. Pēc iesnieguma izvērtēšanas, kārtējā mēneša Zemes komisijas sēdē tiek pieņemts lēmums ar kuru tiek apstiprināts Darba uzdevums Zemes ierīcības projekta izstrādei. Tikai pēc lēmuma saņemšanas persona var griezties pie sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja un pasūtīt zemes ierīcības projekta izstrādi. Sertificēts zemes ierīcības darbu veicējs, ņemot vērā Darba uzdevumā dotos norādījumus, izstrādā zemes vienības sadales projektu un saņem nepieciešamos saskaņojumus. Gatavo projektu iesniedz pašvaldībai izvērtēšanai. Pašvaldība kārtējā mēneša Zemes komisijas sēdē izvērtē un pieņem lēmumu par: projekta apstiprināšanu,  adreses piešķiršanu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu. Lēmums par nekustamā īpašuma sastāvā esošas zemes vienības sadali īstenojams četru (4) gadu laikā. Ja zemes ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 22.pantu.

 

Gadījumos, ja no nekustamā īpašuma tiek atdalīta dabā reāli atdalīta, atsevišķa zemes vienība, zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā. Pēc attiecīga personas iesnieguma, kurā norādīts arī vēlamais jaunveidojamā īpašuma nosaukums, kārtējā mēneša Zemes komisijā tiek izskatīts jautājums par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Lasīt vairāk ŠEIT

Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kurā norāda arī minētā īpašuma plānoto izmantošanas mērķi. Zemes komisija kārtējā mēneša sēdē izskata personas iesniegumu un pieņem lēmumu. Nomas līgums par nekustamā īpašuma iznomāšanu tiek noslēgts, pamatojoties uz attiecīgu Valkas novada domes Zemes komisijas lēmumu, kurā noteikts iznomāšanas mērķis un citi iznomāšanas noteikumi. Ja uz vienu nekustamo īpašumu vai zemes gabalu ir saņemti vairāki personu iesniegumi, tiek rīkota nomas tiesību izsole. Lasīt vairāk ŠEIT

Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļā ir norādītas arī personas, kuras var ierosināt pašvaldības mantas atsavināšanu, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu un tam pievienojot attiecīgus dokumentus. Personas iesniegums un tam pievienotie dokumenti tiek izskatīti kārtējā mēneša Pašvaldības nekustamo īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēdē un kārtējā Domes sēdē tiek pieņemts attiecīgs lēmums. Lasīt vairāk ŠEIT

Pēc personas iesnieguma tiek izvērtēti dokumenti un sagatavots attiecīgs lēmumprojekts izskatīšanai kārtējā Domes sēdē. Pašvaldības mantas atsavināšanas organizēšana Valkas novada pašvaldības nekustamās mantas, kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai, atsavināšana notiek pārdodot to izsolē vai par brīvu cenu, saskaņā ar Valkas novada domes lēmumu

Pēc personas iesnieguma, kurā ir norādīta zemes gabala plānotā izmantošana, Pašvaldība izsniedz izziņu par zemes gabala plānoto (atļauto) izmantošanas atbilstību atbilstoši Valkas novada teritorijas plānojumam. Vietējā pašvaldība nodrošina ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu un to grozījumiem vietējā pašvaldībā. Vietējā pašvaldība teritorijas plānojumu, detālplānojumu un to grozījumus ievieto vietējās pašvaldības mājas lapā. Lasīt vairāk ŠEIT

Pēc attiecīga personas iesnieguma Valkas novada domes Zemes komisija izvērtē un pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, maiņu kadastrālās vērtēšanas vajadzībām zemes vienībai, zemes vienības daļai, atbilstoši detālplānojumam, teritorijas plānojumam vai normatīvos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes un būvju izmantošanai. Lasīt vairāk ŠEIT

Konsultācijas tiek sniegtas par zemesgabala (īpašuma) izmantošanas, attīstības, sadalīšanas, piekļuves, infrastruktūras, inženierkomunikāciju risinājumiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem u.c. ar teritorijas plānošanas nozari saistītiem jautājumiem atbilstoši Valkas novada teritorijas plānojumam un pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Lasīt vairāk ŠEIT