Par mums

Valkas novada pašvaldība

Adrese - juridiskā: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV 4701

 

(Domes priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem Beverīnas ielā 3, Valkā)

Tālrunis: 64722238; Fakss 64707493; Epasts: novads[uz]valka[punkts]lv
www.valka.lv

Pašvaldības darbinieku kontakti atrodami lapas augšējā daļā KONTAKTI

 

2021.gada 5.jūnijā 39 pašvaldībās - 6 republikas pilsētās un 33 novados notika pašvaldību vēlēšanas. Valkas novadā vēlēšanās 53,13% balsu ieguva VIDZEMES PARTIJA, "Latvijas attīstībai", 31,95% partija Jaunā VIENOTĪBA, "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA", 13,14% - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK". Valkas novada pašvaldības domes pirmajā sēdē 2021.gada 1.jūlijā notika pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Domes priekšsēdētāja amatam tika izvirzīti trīs kandidāti – Vents Armands Krauklis (VIDZEMES PARTIJA, "Latvijas attīstībai"), Viesturs Zariņš (Jaunā VIENOTĪBA, "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA") un Agnis Birkavs (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"). Deputātu balsojumā ar 8 balsīm „par” par domes priekšsēdētāju ievēlēja Ventu Armandu Kraukli (VIDZEMES PARTIJA, "Latvijas attīstībai").

 

Valkas novada pašvaldības apraksts

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – novada pašvaldības dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

 

Dome sastāv no 15 deputātiem. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Dome ir ievēlējusi vienu domes priekšsēdētāja vietnieku. Domes priekšsēdētāja vietnieks ir Vilmārs Vesingi.

 

Pašvaldības uzdevums ir:

 • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 • gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 • gādāt par iedzīvotāju izglītību;
 • rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
 • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.). Pašvaldība sekmē arī uzņēmējdarbību, gādā par sabiedrisko kārtību, nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību, kā arī veic citus likumā “Par pašvaldībām” noteiktos uzdevumus.

 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēlē šādas komitejas:

 • Finanšu komiteju 11 locekļu sastāvā;

 • Saimniecisko lietu komiteju 7 locekļu sastāvā;

 • Izglītības, kultūras un sporta komiteju 7 locekļu sastāvā;

 • Sociālo lietu komiteju 7 locekļu sastāvā;

 • Attīstības lietu komiteju 7 locekļu sastāvā.

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi sekojošas komisijas:

 • Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisiju 7 locekļu sastāvā;
 • Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju 5 locekļu sastāvā;
 • Dzīvokļu komisiju 4 locekļu sastāvā;
 • Zemes komisiju 5 locekļu sastāvā;
 • Iepirkumu komisiju 6 locekļu sastāvā;
 • Administratīvo komisiju 7 locekļu sastāvā;
 • Vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā;
 • Civilās aizsardzības komisiju 19 locekļu sastāvā;
 • Sapulču, gājienu un piketu komisiju 5 locekļu sastāvā;
 • Komisiju koku ciršanai ārpus meža 4 locekļu sastāvā;
 • Komisiju tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 6 locekļu sastāvā;
 • Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisiju 4 locekļu sastāvā;
 • Reklāmas izvietošanas komisija 4 locekļu sastāvā;
 • Medību koordinācijas komisija 6 locekļu sastāvā;
 • Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju 5 locekļu sastāvā;
 • Stipendiju piešķiršanas komisiju 6 locekļu sastāvā;
 • Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju 7 locekļu sastāvā.

 

Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācijā ietilpst:

 • Personāla nodaļa;
 • Administratīvi juridiskā nodaļa;
 • Grāmatvedības un finanšu nodaļa;
 • Attīstības un plānošanas nodaļa:
  • Attīstības un projektu daļa;
  • Teritorijas plānošanas daļa;
 • Dzimtsarakstu nodaļa;
 • Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa;
 • Komunālās saimniecības nodaļa;
 • Saimnieciskā daļa;  
 • Priekšsēdētāja sekretariāts;
 • Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa;
 • Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.

 

Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir šādas pašvaldības iestādes:

 • Valkas pirmsskolas izglītības iestāde;
 • Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija;
 • Ērģemes pamatskola;
 • Vijciema sākumskola;
 • J.Cimzes Valkas Mūzikas skola;
 • Valkas Mākslas skola;
 • Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola;
 • Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs „Mice”;
 • Valkas pilsētas Kultūras nams;
 • Kārķu tautas nams;
 • Turnas tautas nams;
 • Vijciema Tautas nams;
 • Mierkalna tautas nams;
 • Saieta nams „Lugažu muiža”;
 • Valkas novada Centrālā bibliotēka;
 • Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka;
 • Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēka;
 • Valkas novada Kārķu pagasta bibliotēka;
 • Valkas novada Valkas pagasta bibliotēka;
 • Valkas novada Vijciema pagasta bibliotēka;
 • Valkas novadpētniecības muzejs;
 • Valkas novada bāriņtiesa;
 • Valkas novada Sociālais dienests:
 • Valkas novada Pašvaldības policija;
 • Valkas novada būvvalde;
 • Valkas novada dome (turpmāk – administrācija);
 • Tūrisma un informācijas birojs;
 • Vijciema feldšerpunkts;
 • Ērģemes feldšerpunkts.

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

 • SIA „Valkas namsaimnieks”.

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:

 • SIA „ZAAO”;

 • SIA „Vidzemes slimnīca”.

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos) un kooperatīvās sabiedrībās:

 • biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība” t.sk.”Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija”;
 • biedrībā „Latvijas – Igaunijas institūts”;
 • biedrībā „Lauku partnerība Ziemeļgauja”;
 • biedrībā „Florbola klubs „Valka””;
 • biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”;
 • biedrībā „No Salacas līdz Rūjai”;
 • biedrībā „Eiroreģions „Pleskava - Livonija””;
 • nodibinājumā „Latvijas bērnu fonds”;
 • biedrībā „Volejbola klubs „Valka””;
 • biedrībā „Ziemeļvidzemes volejbola skola”.
 • VEF basketbola akadēmija Valkā;
 • biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība”;
 • biedrība “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”.
 • Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “Ziemeļvidzeme”.
 • biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība".

 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādi pakalpojumu centri, kas ir pašvaldības iestādes:

 • Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde; 

 • Valkas novada Ērģemes pagasta pārvalde;

 • Valkas novada Valkas pagasta pārvalde;

 • Valkas novada Vijciema pagasta pārvalde;

 • Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvalde.

 


 

Valkas novads

Valkas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.

Valkas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

 • Valkas pilsēta;

 • Valkas novada Kārķu pagasts;

 • Valkas novada Ērģemes pagasts;

 • Valkas novada Valkas pagasts;

 • Valkas novada Vijciema pagasts;

 • Valkas novada Zvārtavas pagasts.

 

Valkas novada sociālā situācija:

Iedzīvotāju skaits uz 2021.gada 8.janvāri ir 8609, no tiem:

Valkas pilsētā – 5110

Ērģemes pagastā – 771

Kārķu pagastā – 601

Valkas pagastā – 1116

Vijciema pagastā – 631

Zvārtavas pagastā – 380

 

Valkas novada ekonomiskā situācija:

Valkas novads ir viens no 36 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem un tas izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novada platība ir 906,8 km², iedzīvotāju skaits uz 2021.gada 8.janvāri ir 8609, blīvums – 9,5 cilvēki/km². Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, vēsturiskā Vidzemes reģionā. Novadu veido Valkas pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastu teritorijas. Novada administratīvais centrs ir Valkas pilsēta. Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Smiltenes un Valmieras novadiem.

 

Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir apmēram 75 km, no tiem aptuveni trešdaļa ir pa Gaujas upi. Valkas novads atrodas 170 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 50 km attālumā no nacionālās nozīmes attīstības centra Valmieras, robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu un atrodas 90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas Igaunijā.

 

Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts reģionālie autoceļi Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceļš Rīga – Tallina, kas sekmē Valkas novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.

 

Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” (NATURA 2000).

 

Valkas novads ir vieta, kur ir labvēlīga vide daudznozaru uzņēmējdarbības attīstībai. Novada lauku teritoriju aizņem 58.57 % meži, kas ir pamats mežsaimniecības un kokapstrādes attīstībai novadā. Otra attīstītākā nozare ir lauksaimniecība, galvenokārt piena lopkopība, graudkopība un kartupeļu audzēšana, taču te blakus tradicionālām nozarēm novadā tiek audzētas arī savvaļas govis, ir briežu dārzs. Tāpat novadā pārstāvētās nozares ir meliorācijas darbu pakalpojumi un ražošana. Kā papildus attīstāmās jomas Valkas novadā ir noteiktas lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, pārtikas produktu ražošana, ekoloģiskās produkcijas ražošana, amatniecība, inovatīva otrreizējo izejvielu pārstrāde, derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde, būvmateriālu ražošana (smilts, smilts-grants, kūdra) un tūrisms.

 

Valka un Valga kā viena pilsēta divās valstīs nodrošina investorus ar plašākām iespējām attīstīt savu uzņēmējdarbību un izvēlēties darbaspēku.

 

Lielākie uzņēmumi Valkas pilsētā ir putu polietilēna izstrādājumi un burbuļplēves ražošana (SIA „PEPI RER”), kūdras ieguve, mazo HES būvniecība, meliorācijas darbu pakalpojumi (SIA „Valkas Meliorācija”), metālapstrāde (SIA „Akords – 3”, SIA „Valkas MD”), šūšana (SIA „Elēģija Vīle”, SIA „SG Valka”, glābšanas vestu ražošana – SIA “SPE”), pārtikas ražošana (gaļas produkcija – SIA „Servilat”), maizes un konditorijas izstrādājumu ražošana, kokapstrāde (SIA „Prestižs”, SIA „Valkas meliorācija”, koka guļbūvju ražošana – SIA „Alfa Log Houses”), būvniecība (SIA „Valkas Būvnieks”, SIA „MJ Eirobūve”, SIA „Indrāni V”), siltuma un elektrības ražošana (biomasas koģenerācijas spēkstacija – SIA „Enefit Power & Heat Valka”), autoservisi un auto rezerves daļu tirdzniecības (SIA "Ligumss", Z/s "Ķiršlejas", SIA „DIVI A”, SIA „Animo LTD”, SIA „GIJA”, SIA „K”), degvielas mazumtirdzniecība. Papildus minētajam pilsēta veiksmīgi darbojās tādi pakalpojumu sniedzēji kā SIA „Varikon” un SIA „Valkas Gaisma” (elektroinstalācijas ierīkošana), SIA „Minty” (reklāmas aģentūra, drukas un dizaina pakalpojumi), SIA "FRK" (apsardzes pakalpojumi) un SIA „Valkas Elektrons” (TV iekārtu remonts, kabeļtelevīzijas pakalpojumi).

 

2015.gadā uzņēmums SIA “PEPI RER” uzsāka jauna produkta ražošanu – daudzfunkcionāli mīkstie kluči IGLU Soft Blocks, kas ir izgatavoti no polietilēna putām ar slēgtu šūnu struktūru un pārklāti ar mākslīgo ādu. Produktu formu un krāsu daudzveidība sniedz iespēju tos izmantot ne tikai bērnu rotaļām, bet arī interjerā, eksterjerā un ikdienas fizisko treniņu dažādošanai.

 

2015.gadā savu darbību uzsāka arī 2 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji (kafejnīcas "Rozmarīns MD" un "Līra"), tādējādi papildinot esošo kafejnīcu / bistro klāstu (kulinārijas veikals - bistro „Jumis”, Valkas ģimnāzijas ēdnīca "Sprints", kafejnīca "Mego").

 

Lielākie uzņēmumi lauku teritorijās ir: Ērģemes pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Dambīši”, Z/S „Lejasciņi”, mežizstrādes un kokapstrādes uzņēmumi  SIA "Vidusceļš", ZS "Āres", tūrisma uzņēmums viesu nams "Ausmas"; Kārķu pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Auri”, Z/S „Jasmīni” (brieži un savvaļas govis), mežizstrādes uzņēmums SIA “A.G.V.”, ūdens un kanalizācijas sistēmu izbūves uzņēmums SIA MITEH; Vijciema pagastā – kokapstrādes uzņēmums SIA „Cellīši un Partneri”, lauksaimniecības  uzņēmumi Z/S „Piekalnes”, KS „Vijupe”, piena lopkopības uzņēmums ZS "Jaunpuģi"; Valkas pagastā – kokapstrādes uzņēmums SIA „Vārpas 1”, lauksaimniecības uzņēmumi SIA „Valdro Agro”, Z/S „Kalnieši”; Zvārtavas pagastā – Z/S „Avoti”.

 

Valkas novads – labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu infrastruktūru dzīvošanai un uzņēmējdarbībai Ziemeļvidzemē. Novada ekonomiskās izaugsmes svarīgākās vērtības ir cilvēki, kuri dzīvo un strādā novadā, novada uzņēmumi, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, pieejama un kvalitatīva inženiertehniskā infrastruktūra.