Iedzīvotāju pieņemšanas laiki Valkas novada domē

Domes priekšsēdētājam iedzīvotāju pieņemšanas laiks ir katra mēneša 1. pirmdiena no plkst.15:00 –18:00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, vai pagastu pārvaldēs pēc iepriekš sastādīta grafika, par ko informācija izliekama uz informācijas stenda domes un pagasta pārvalžu ēkās un publicējama domes interneta mājas lapā.

 

Domes priekšsēdētāja vietniekam iedzīvotāju pieņemšanas laiks ir katru otrdienu no plkst. 15:00 –18:00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

 

Izpilddirektoram iedzīvotāju pieņemšanas laiks ir katru pirmdienu no plkst. 15:00 –18:00 Valkas novada pašvaldības administrācijā, Semināra ielā 9, Valkā. Izpilddirektors var noteikt papildus pieņemšanas laikus.

 

Izpilddirektora vietnieks, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji un darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu, pieņem apmeklētājus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laikā saskaņā ar pašvaldības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

 

Domes deputātu pieņemšanas laiks ir mēneša pēdējā ceturtdiena no plkst. 9.00 - 10.00 Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā.