- Personas datu aizsardzības politika

 Par Valkas novada domes personu datu apstrādes

privātuma politiku

 

Izdoti saskaņā ar

likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu

 

 

1. Valkas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

 

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Valkas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009114839, juridiskā adrese:  Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV 4701. Pašvaldībai un tās iestādēm ir viens pārzinis.

 

3. Pašvaldības iestāžu saraksts aplūkojams Valkas novada pašvaldības nolikumā.

 

4. Pašvaldības un tās iestāžu personas datu apstrāde, atkarībā no personas datu iegūšanas vietas un veida, tiek veikta tās Administrācijas ēkā Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV 4701, tās pārvaldēs, kā arī struktūrvienībās.

 

5. Pašvaldība veic personas datu apstrādi šādiem mērķiem:

    5.1. Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei;

    5.2. Līgumsaistību nodibināšanai un uzturēšanai ar datu subjektu;

    5.3. Īstenojot uzdevumu sabiedrības interesēs, realizējot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras;

    5.4. Pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai.

 

6. Personas datu saņēmēju kategorijas: pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

 

7. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.

 

8. Pašvaldībā, ņemot par pamatu lietu nomenklatūru, glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

 

9. Datu subjektam ir tiesības:

    9.1. iegūt informāciju, kas par viņu savākta noteikumu 5.punktā minētajiem personas datu apstrādes mērķiem;

    9.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu (datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust);

    9.3. pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu. Tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

 

10. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un pašvaldības funkciju realizācijai tam nepieciešamajā apjomā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, pašvaldībai nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

 

11. Ar pārziņa kontaktpersonu datu aizsardzības jautājumos var sazināties pa e-pastu: datuaizsardziba@valka.lv , Uldis Vītoliņš (20384844) . 

 

12. Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).