Apkopojot statistiku, zināms, ka šogad Vidzemes inovāciju nedēļas pasākumus apmeklējuši 2237 dalībnieku no visas Latvijas. Kopā piecu dienu laikā tiešsaistē tika organizēti 28 pasākumi, un to organizēšanā iesaistījās 17 iestādes un organizācijas no visas Latvijas.   Viņu vidū – Valsts kanceleja, ...

04.03.2021

Ceturtdien, 4. martā, Valkas novada domes vadība un speciālisti tikās ar SIA “Ceļu komforts” pārstāvjiem, lai pārrunātu beidzamās nianses Valkas pilsētas Lugažu laukuma rekonstrukcijā - pārveidē par parku.   “Ar arhitektiem esam vairākkārt pārrunājuši projektu, un šī bija pēdējā tikšanās ...

04.03.2021

Valkas novada dome ar 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3.,22.§), nodod atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu Valkas novada Valkā, Parka iela 3A, kas sastāv no  zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0522, kopplatība 0.0643 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 1911.- EUR.   Saskaņā ...

03.03.2021

Valkas novada dome ar 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3.,21.§), nodod atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu Valkas novada Valkā, Varoņu iela 26A, kas sastāv no  zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0127, kopplatība 0.2426 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 3510.- ...

03.03.2021

Vidzemes plānošanas reģions no 2021. gada 2. marta līdz 31. martam izsludina kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021” (VKP 2021). Tā ir Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) izstrādāta un īstenota kultūras programma ar mērķi nodrošināt ...

03.03.2021

Valkas novada dome informē, ka šī gada 26. februārī ir notikusi mutiskā izsole uz investīciju objekta “Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pagasts nomas tiesībām.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas ...

03.03.2021

Valkas novada dome informē, ka šī gada 26.februārī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – telpas Valkā, Rīgas ielā 24, 3.stāvā, kabinets Nr.13.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 26.02.2021. ...

03.03.2021

Valkas novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Rīgas iela 34, dzīvoklis 6, kadastra numurs 9401 900 1608, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0818 001 003, kopējā platība 52.0m2, kopīpašuma 520/2238 domājamās daļas no ...

03.03.2021

Valkas novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Puškina ielā 8, dzīvoklis 3, kadastra numurs 9401 900 1607, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0935 001 003, kopējā platība 49.6m2, kopīpašuma 496/1904 domājamās ...

03.03.2021

Valkas novada dome izsludina atkārtotu rakstisku nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads”, ko veido:   a) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā, noliktavas ēkas jaunbūve 2404.4m2, pakošanas ...

03.03.2021

Valkas novada dome pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Vecstintes”, kadastra numurs 9452 003 0119, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 003 0119, platība 0.5ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, ...

03.03.2021

Valkas novada dome atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa pirmā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2021. gada 31. martam.   Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. ...

02.03.2021

Informējam, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk - Aģentūra) darbinieki laika periodā no 2021. gada marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 sagatavošanu Valkas novada teritorijai, tas nozīmē - veiks teritorijas apsekošanu dabā.     Vēlamies norādīt, ka ...

02.03.2021

Pašvaldību vēlēšanas norisināsies sešās valstspilsētās un 35 novados.   Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām var iesniegt: reģistrēta politiskā partija, reģistrētu politisko partiju reģistrētas apvienība; divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav ...

01.03.2021

Iestājoties pavasara atkusnim ik gadu uz ceļiem rodas satiksmei bīstamas bedres. Par satiksmei bīstamām tiek uzskatītas bedres, kuru laukums ir lielāks par 0,1 m² un ir dziļākas par pieciem centimetriem. Nepatstāvīgos laika apstākļos, kad ir nokrišņi un gaisa temperatūra svārstās ap nulli, un satiksmes ietekmē defekti veidojas ...

01.03.2021