NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATLAIDES

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā – NĪN) atvieglojumu saskaņā ar Valkas novada domes 30.08.2012 saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” var saņemt:

 

  • Juridiskas personas, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, par ražošanas ēkām (ēku galvenais lietošanas veids, kods 1251), ja tajās notiek pamatražošana un ir saglabātas darba vietas 80% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā - 25 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
  • Juridiskas personas:
  • ja persona izbūvē Valkas novadā infrastruktūras objektus sabiedriskām vajadzībām par saviem finanšu līdzekļiem, kas pārsniedz nekustamā īpašuma nodokļa summu par kārtējo gadu, pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;
  • ja persona izbūvē Valkas novadā ražošanas objektus, darba vietu radīšanai, par saviem finanšu līdzekļiem, veicot ieguldījumus, kas pārsniedz nekustamā īpašuma nodokļa summu par kārtējo gadu, divus gadus pēc ražošanas objekta nodošanas – ekspluatācijā – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
  • Jaunizveidotie uzņēmumi, komersanti, saimnieciskās darbības veicēji par ēkām – divus gadus pēc uzņēmuma vai komercdarbības izveidošanas un ražošanas uzsākšanas Valkas novadā, ja ražotnē gada vidējais strādājošo skaits ir ne mazāks kā 3 strādājošie, 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
  • Preču ražošanas uzņēmumiem, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis iepriekšējā taksācijas gadā pārsniedz EUR 21343.08 – 25% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
  • Fiziskām un juridiskām personām par zemi, kas kā zaļā zona nepieciešama publiskai lietošanai (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa) – 90% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

 

IESNIEGUMA VEIDLAPA