Pašvaldības plānošanas dokumenti

Valkas novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam

 

 

 


 

AKTUALIZĒTS

 

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns

 

Valkas novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar 2022.gada 24.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,32.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju.

 

24.02.2022. LĒMUMS

 

Valkas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam IV daļa INVESTĪCIJU PLĀNS

 

 


 

 

Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu

 

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības 2021.gada 28. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.16,25.§.) „Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un ar saistošajiem noteikumiem Nr.28 tika apstiprināti Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Plānojuma materiāli pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22074

 


 

 

Valkas novada pielāgošanās stratēģija

(Valka Municipality Adaptation Strategy)

 

Risk and Vulnerability assessment Valka municipality

Risks and prioritisation of risk preventive measures in Valka district

Climate change adaptation activities Valka municipality

Valka Municipality Strategy for Climate Change Adaptation

Climate Change Adaptation Strategy Monitoring

 


 

AKTUALIZĒTS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns

 

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2021.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.5,17.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

 

29.04.2021. LĒMUMS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam IV daļa INVESTĪCIJU PLĀNS

 


 

 

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2021.gada 25. marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4,26.§.) „Par Valkas novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr.12 atcelšanu un teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas sagatavošanu” tika pieņemts lēmums un saistošie noteikumi Nr.16 par saistošo noteikumu Nr.12, ar kuriem tika apstiprināti Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumi, atcelšanu un nolemts sagatavot teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju.

 

25.03.2021. LĒMUMS

 


AKTUALIZĒTS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns

 

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3,13.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

 

24.09.2020. LĒMUMS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam IV daļa INVESTĪCIJU PLĀNS

 


 

 

 Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu

 

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2021.gada 28. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,18.§.) „Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un ar saistošajiem noteikumiem Nr.12 tika apstiprināti Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

 

28.01.2021. LĒMUMS

 

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

 

VIDES PĀRSKATS

 

VALKAS KARTE

1_LAPA

2_LAPA

3_LAPA

4_LAPA

 


 

AKTUALIZĒTS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns

 

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2020. gada 24. Septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 24.§) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

 

24.09.2020. LĒMUMS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 4. pielikums – Investīciju plāns


 

AKTUALIZĒTS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns

 

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2020. gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 6.§) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

 

25.06.2020. LĒMUMS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 1. pielikums – Investīciju plāns

GALA REDAKCIJA

 


 

AKTUALIZĒTS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns

 

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2020.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.5,28.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

 

30.04.2020. LĒMUMS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam IV daļa – Investīciju plāns

 


 

 

Valkas novadpētniecības muzeja Darbības un attīstības stratēģija 2020.-2024. gadam

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2020.gada 26.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4,9.§.) „Par Valkas novadpētniecības muzeja Darbības un attīstības stratēģijas 2020.-2024.gadam” tika pieņemts lēmums par Valkas novadpētniecības muzeja Darbības un attīstības stratēģijas 2020.-2024. gadam apstiprināšanu.

 

26.03.2020. LĒMUMS

 

Valkas novadpētniecības muzeja Darbības un attīstības stratēģiju 2020.-2024. gadam lasīt ŠEIT

 

Valkas novadpētniecības muzeja Krājuma darba politiku 2020. – 2024.Gadam lasīt ŠEIT

 


 

 

AKTUALIZĒTS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns

 

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3,14.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

27.02.2020. LĒMUMS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam IV daļa – Investīciju plāns

 


 

Uzraudzības pārskats par Valkas novada attīstības programmas īstenošanas rezultātiem


Saskaņā ar Valkas novada domes 2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,6.§) “Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības pārskata par īstenošanas rezultātiem apstiprināšanu” ir apstiprināts uzraudzības pārskats, kurā ietverta informācija par veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju izmaiņas, secinājumi un ieteikumi turpmākajai rīcībai, kā arī informācija par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem.

 

Pielikumi:

Uzraudzības pārskats 2020

30.01.2020. Lēmums


 

 

  

Par Lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023 apstiprināšanu

  

Valkas novada dome 2019.gada 27.decembrī apstiprināja Lokālplānojumu daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023 (protokols Nr.17, 12.§.), un kā saistošos noteikumus Nr.39 izdeva lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

 

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

2. LĒMUMS

3. SAISTOŠIE NOTEIKUMI

4. LOKĀLPLĀNOJUMA GRAFISKĀ DAĻA 

5. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

6. Vides pārskats

 


 

Valkas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģija 2018

 

Valkas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģiju lasīt ŠEIT

 


 

Valkas novada dome 2018.gada 25.oktobrī apstiprināja lokālplānojumu zemes vienībai "Mārstaļi" un izdeva pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17 ”Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

 

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

2. LĒMUMS

3. SAISTOŠIE NOTEIKUMI

4. LOKĀLPLĀNOJUMA GRAFISKĀ DAĻA 

5. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 


 

Valkas novada dome 2018.gada 30.augustā izdeva saistošos noteikumus Nr.15 "Par 31.05.2018. saistošo noteikumu Nr.11 “Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu, darba uzdevuma grozīšanu, lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas sagatavošanu.

 

 

LĒMUMS

 


 

Lokālplānojums zemes vienībai "Mārstaļi", kadastra apzīmējums 94010050022, Valkā

 

"Valkas novada dome 2018.gada 31.maijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.11 ”Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

  

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

2. LĒMUMS

3. LOKĀLPLĀNOJUMA GRAFISKĀ DAĻA

4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

 


AKTUALIZĒTS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns

 

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16,3.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju.

28.12.2017. LĒMUMS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam IV daļa INVESTĪCIJU PLĀNS

 


 

 

VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015.-2021.GADAM

IV DAĻA INVESTĪCIJU PLĀNS (GALA REDAKCIJA)

 

  • Valkas novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam skatīt ŠEIT

 


 

ĒRĢEMES VIDUSLAIKU PILS

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA (2016.–2025. gadam)

 

  • Ērģemes viduslaiku pils attīstības stratēģiju lasīt ŠEIT

 


 

AKTUALIZĒTS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns

 

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,2.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

 

Pielikumi:

Valkas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam (IV. daļa, Investīciju plāns)

1.pielikums pie Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam (Investīciju plāns)

23.02.2017. Lēmums


 Valkas novada kultūras attīstības programma 2016.-2022. gadam

 

Valkas novada dome 2017.gada 23.februāra domes sēdē pieņēma “Valkas novada kultūras attīstības programmu 2016.-2022. gadam”.

 

Programmu izstrādāja Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniski pētnieciskais centrs sadarbībā ar Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes daļu.

 

Pielikumi:

Valkas novada kultūras attīstības programma 2016.-2022. gadam

 


Valkas novada izglītības attīstības programma 2018.–2022. gadam

 

Valkas novada dome 2017. gada 30. martā pieņēma lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.3, 32.§) „Par Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar minēto lēmumu tika uzsākta Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrāde, apstiprināta izstrādes vadības grupa, darba uzdevums un izpildes termiņi.

 

Pielikumi:

Valkas novada izglītības attīstības programma 2018.–2022. gadam

 


 

Uzraudzības pārskats par Valkas novada attīstības programmas īstenošanas rezultātiem


Saskaņā ar Valkas novada domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,3.§) “Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības pārskata par īstenošanas rezultātiem apstiprināšanu” ir apstiprināts uzraudzības pārskats, kurā ietverta informācija par veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju izmaiņas, secinājumi un ieteikumi turpmākajai rīcībai, kā arī informācija par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem.

 

Pielikumi:

Uzraudzības pārskats 2017

23.02.2017. Lēmums

 

 


 

VALKAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

„Par Valkas novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) apstiprināšanu”

 

"Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15,6.§.) „Par Valkas novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par Valkas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un ar saistošajiem noteikumiem Nr.21 tika apstiprināti Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi."

 


 

"Valkas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2014. - 2020. gadam"

 

Valkas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu skatīt ŠEIT

 

 


 

ĒRĢEMES VIDUSLAIKU PILS

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA (2016.–2022. gadam)

 

Ērģemes viduslaiku pils attīstības stratēģiju lasīt ŠEIT


 

AKTUALIZĒTS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns

 

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2016.gada 25.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.10,20.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

25.08.2016. LĒMUMS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam IV daļa – Investīciju plāns

 

 


 

AKTUALIZĒTS

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns

 

Valkas novada dome paziņo, saskaņā ar 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1,10.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

28.01.2015.Lēmums

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam IV daļa – Investīciju plāns

Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 1.pielikums

___________________________________________________________________

Valkas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam (apstiprināta ar 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11,1.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakcijas apstiprināšanu”)

 

 


 

Apstiprināta Valkas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam

 

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11,1.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakcijas apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas apstiprināšanu.

 

Vidzemes plānošanas reģiona  atzinums,  Kritēriju izpildes vērtējums.

 

30.07.2015.  Lēmums (protokols Nr.11,1.§.)

 

Uzraudzības pārskats par Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam īstenošanas rezultātiem.

 

AP Valkas novada attīstības programma  2015.-2021.gadam, pielikums - Investīciju plāns

 

Sabiedriskās apspriešanas kopsavilkums

 

 


 

Paziņojums par Valkas novada attīstības programmas gala redakcijas projekta nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai

 

Valkas novada attīstības programma 2015. – 2022. gadam

 

Kopsavilkums par Valkas novada attīstības programmas 2015. – 2022. gadam 1. redakcijas sabiedrisko apspriedi

 

Lēmums par nodošanu atzinumam

 

Investīciju plāns

 

 


 

Valkas novada attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana

Valkas novada attīstības programma 2015.-2022.gadam 1.redakcija

 

Valkas novada investīciju plāns 2015

 

 


 

Valkas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam” (ar 2014.gada grozījumiem) galīgā redakcija

Saskaņā ar Valkas novada domes 2014.gada 23.septembra lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.13,2.§.) „Par aktualizētās „Valkas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam” (ar 2014.gada grozījumiem) galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika apstiprināta aktualizētā „Valkas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam” (ar 2014.gada grozījumiem) galīgā redakcija.
1)    Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana)


2)    Stratēģiskā daļa (daļā ietilpst rīcību investīciju plāns un ieviešanas uzraudzības plāns)


3)    Pārskats par plānošanas dokumentu izstrādi un sabiedrības līdzdalību.

 

 


 

Valkas novada teritorijas plānojuma 2010. – 2022. gadam gala redakcija

Grafiskā daļa, plānotā izmantošana Valkas pilsētai

Grafiskā daļa, plānotā izmantošana Valkas novadā

 


 

Valkas novada attīstības programma 2010. – 2016. gadam

 

 


 

Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam GALA REDAKCIJA