Dzimtsaraksti

Lai stiprinātu ģimenes vērtības un sekmētu ģimeniskās tradīcijas, Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa piedāvā svinīgas dzimšanas reģistrācijas ceremonijas un kāzu jubileju ceremonijas. 

 

Vairāk info: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8238/ProcesaApraksts

 

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība. 

 

Vairāk info: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8208.s5899.t622/ProcesaApraksts

Garīdznieks par noslēgto laulību iesniedz ziņas tā novada dzimtsarakstu nodaļai, kuras teritorijā notikusi laulāšana. Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību iekļauj vienotajā laulību reģistrā.

 

Vairāk info: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8181/ProcesaApraksts

 

Personām, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, var tās saņemt Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu ( pilnvarotām personām – pilnvaru) .

 

Vairāk info: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8145.s7942.t622/ProcesaApraksts

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks, pēc pieprasījuma, izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu. 

 

Vairāk info: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8156.s7941.t622.m1/ProcesaApraksts 

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes iesniegumu. 

 

Vairāk info: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8130.s7940.t622/ProcesaApraksts

Ja bērna vecāki līdz bērna dzimšanai nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, ja dzimtsarakstu nodaļā personiski iesniegts kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums.

 

Dzimšanas reģistru var papildināt, ja tiesā bērnam ir noteikta paternitāte, konstatēts paternitātes fakts, apstrīdēts paternitātes pieņēmums vai tēva atzīto paternitāti tiesa atzinusi par neesošu. Papildinājumus izdara, pamatojoties uz tiesas spriedumu. Lasīt vairāk

 

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām. Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija. 

 

Vairāk info: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8194/ProcesaApraksts

Personām, kuras vēlas izprasīt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības no ārvalstīm, jāvēršas attiecīgās valsts akreditētajā vēstniecībā Rīgā vai ārvalsts civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā kompetentajā iestādē, no kuras izprasāms dokuments. Lasīt vairāk

Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. 
Persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu "latvietis" vai "lībietis (līvs)". 
Iesniegumu tautības ieraksta maiņai pieņem dzimtsarakstu nodaļa un tālāk to pārsūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai.

 

Vairāk info: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8192/ProcesaApraksts

Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem: 
1. vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā; 
2. persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu; 
3. persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu; 
4. persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā; 
5. persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu; 
6. personai mainīts dzimums; 
7. viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu. 

Vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu pieņem dzimtsarakstu nodaļa un tālāk to pārsūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai.

 

Vairāk info: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8166/ProcesaApraksts

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 

Vairāk info: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8211.s5900.t622/ProcesaApraksts

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā.

 

Vairāk info: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8208.s5899.t622/ProcesaApraksts