Komisijas

Zemes komisijas nolikums

 

Komisijas priekšsēdētājs:

Vents Armands Krauklis – Valkas novada domes priekšsēdētājs

 

Komisijas locekļi:

Lāsma Engere – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja

Kristaps Sula - Valkas novada domes deputāts

Māris Pandalons – Būvvaldes vadītājs

Jānis Vindēls - Teritorijas plānotājs

Komisijas priekšsēdētājs:

Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs;

 

Komisijas sekretāre:

Mārīte Valtiņa – Valkas novada domes jurists – iepirkumu speciālists

 

Komisijas locekļi:

Inese Gaile – PII „Pasaciņa” pirmsskolas skolotāja;

Vilnis Vilguts – Valkas novada domes vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators;

Arita Ārgale - Valkas novada domes Personāla speciāliste - nodaļas vadītājas vietniece;

Ilze Kalniņa - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Speciālais pedagogs;

Ramona Lapiņa - Valkas novada domes izglītības speciāliste

Komisijas nolikums

 

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

Ainārs Zābers - izpilddirektors

 

Komisijas locekļi:

Māris Zālītis – domes būvinženieris

Daira Zalužinska – Attīstības un plānošanas nodaļas Nekustamo īpašuma nodokļa administrators

Aleksandrs Golubovs - Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

Komisijas priekšsēdētājs:

Vents Armands Krauklis – Valkas novada domes priekšsēdētājs

 

Komisijas locekļi:

Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts

Maruta Stabulniece - Valkas novada domes deputāte

Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Līga Metuzāle – Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītāja

Valdis Šaicāns - Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

Sapulču, gājienu un piketu komisijas nolikums

 

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

Diāna Jūga - Pašvaldības policijas priekšniece

 

Komisijas locekļi:

Jānis Anže - Valkas novada domes deputāts

Valdis Šaicāns - Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

Viesturs Zariņš - Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos

Komisijas sastāvs:

Ainārs Zābers – Valkas novada domes izpilddirektors

Agris Simulis – Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs

Līga Šķepaste - Valkas novada būvvaldes arhitekte

Aleksandrs Golubovs – Valkas novada domes jurists

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

 

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētāja:

Ramona Lapiņa –  izglītības speciāliste

 

Komisijas locekļi:

Dace Gailīte – izglītības psiholoģe

Ingrīda Vīlistere – logopēde

Anda Morīte – speciālā pedagoģe

Līga Putriņa – ģimenes ārste

Komisijas priekšsēdētājs:

Viesturs Zariņš - Valkas novada domes priekšsēdēja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos

 

Komisijas locekļi:

Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts

Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece - Teritorijas plānošanas daļas vadītāja

Aida Indusa – sertificēta mērniece

Kristaps Sula - Valkas novada domes deputāts

Andra Everte - Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē, SIA  Valkas biroja vadītāja

Komisijas priekšsēdētājs:

Kristaps Sula - komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada domes deputāts

 

Komisijas locekļi:

Viesturs Zariņš – komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, deputāts

Valda Empele - Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Valkas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Lāsma Engere - Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja

Jānis Vindēls - Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

Aida Indusa - sertificēta mērniece

 

Medību koordinācijas komisijas nolikums

 

Komisijas sastāvs

Ingars Siliņš– Valkas novada domes pārstāvis

Jānis Jaunslavietis - Valsts meža dienesta pārstāvis

Zenta Špate - Lauku atbalsta dienesta pārstāve

Edmunds Juškevičs - Latvijas mednieku asociācijas pārstāvis

Valdis Circenis - Zemnieku Saeimas pārstāvis

Arnis Čams - Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis

Komisijas priekšsēdētājs:

Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

Komisijas locekļi:

Unda Ozoliņa - Valkas novada domes deputāte

Valdis Šaicāns - Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

Sandra Pilskalne - Valkas novada domes deputāte

Mairita Jansone - amatiermākslas kolektīva vadītāja

Līvija Kreile – daiļamatu meistare Ērģemes pagastā

Marita Treijere – Zvārtavas pagasta biedrības „Atrodi laiku sev” biedre

Raivis Graņics - Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs

Komisijas nolikums

 

Komisijas priekšsēdētājs:

Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts

 

Komisijas locekļi:

Ingars Siliņš - Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

Ritvars Ozoliņš - Valsts meža dienesta meža reproduktīvā materiāla vecākais inspektors

Gints Stālmeisters - Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Nolikums

 

Komisijas priekšsēdētājs:
Viesturs Zariņš – Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos;

 

Komisijas locekļi:

Andris Dainis - Valkas novada domes deputāts
Viktors Kaņepe – Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis
Vents Armands Krauklis – Valkas novada domes priekšsēdētājs
Agris Simulis – Valkas novada domes deputāts
Māris Zālītis – Valkas novada domes būvinženieris

Dzīvokļu komisijas nolikums

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

Andris Dainis - Valkas novada domes deputāts

 

Komisijas locekļi:

Līga Metuzāle – Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītāja

Ivo Meļķis – SIA „Valkas Namsiamnieks” valdes loceklis

Dagnija Ozoliņa – SIA „Valkas Namsaimnieks” parādu piedziņas speciāliste

Komisijas priekšsēdētājs:

Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

 

Komisijas locekļi:

Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts

Kārlis Briedis – Valkas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Agris Krastiņš - Valkas novada domes deputāts

Civilās aizsardzības komisijas nolikums

 

Valkas novada civilās aizsardzības komisijas sastāvs:

1. komisijas priekšsēdētājs – Vents Armands Krauklis (Valkas novada dome)

2. komisijas priekšsēdētaja vietnieks – Salvis Stepiņš (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests);

3. komisijas loceklis – Ainārs Zābers (Valkas novada dome);

4. komisijas loceklis – Andris Gindra (Valkas novada dome);

5. komisijas loceklis – Agris Simulis (Valkas novada dome);

6. komisijas loceklis – Raitis Briedis (Valsts robežsardze);

7. komisijas loceklis – Aivars Gailis (SIA “Latvijas propāna gāze);

8. komisijas loceklis – Sergejs Majors (Valsts policija);

9. komisijas loceklis – Valdis Šaicāns (Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvalde);

10. komisijas loceklis – Ligita Sīmane (Valkas pagasta pārvalde);

11. komisijas loceklis – Pēteris Pētersons (Kārķu un Ērģemes pagasta pārvalde);

12. komisijas loceklis – Guntis Lošins (AS “Sadales tīkls”);

13. komisijas loceklis – Jānis Batalauskis (SIA “Vidzemes slimnīca”);

14. komisijas loceklis – Jānis Jaunslavietis (Valsts meža dienests);

15. komisijas loceklis – Ingus Auziņš (Zemessardze);

16. komisijas locekle – Līga Zvirbule (Valmieras reģionālā vides pārvalde);

17. komisijas loceklis – Mārcis Ulmanis (PVD Ziemeļvidzemes pārvalde);

18. komisijas locekle – Ināra Berežaņina (Vidzemes reģionālais NMP dienests).

 

 

Administratīvās komisijas nolikums

Komisijas sastāvs

Kārlis Briedis – Valkas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs

 

Kristīne Klaipa – Valkas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece

Līga Ķībere - Valkas būvvaldes būvtehniķe

Ritvars Ozoliņš – Valkas pagasta iedzīvotājs

Antra Ķīkule - Grāmatvedības un finanšu nodaļas iekšējās kontroles galvenā speciāliste

Andris Dainis - Valkas novada domes deputāts

Līga Metuzāle – Personāla nodaļas vadītāja

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

Vents Armands Krauklis – Valkas novada domes priekšsēdētājs

 

Komisijas locekļi:

Viesturs Zariņš Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos

Ainārs Zābers – Valkas novada domes izpilddirektors

Ivo Meļķis – SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

Aleksandrs Golubovs – Valkas novada domes jurists