Komisijas

Zemes komisijas nolikums

Vents Armands Krauklis – komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Jānis Anže – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

Kristaps Sula – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Māris Pandalons – Būvvaldes vadītājs

Jānis Vindēls – Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

Komisijas priekšsēdētājs:

Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs;

 

Komisijas sekretāre:

Mārīte Valtiņa – Valkas novada domes jurists – iepirkumu speciālists

 

Komisijas locekļi:

Inese Gaile – PII „Pasaciņa” pirmsskolas skolotāja;

Vilnis Vilguts – Valkas novada domes vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators;

Arita Ārgale - Valkas novada domes Personāla speciāliste - nodaļas vadītājas;

Ilze Kalniņa - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Speciālais pedagogs;

Ramona Lapiņa - Valkas novada domes izglītības speciāliste

Komisijas nolikums

 

Ainārs Zābers – komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada domes izpilddirektors

Gints Stālmeisters - Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks-Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Māris Zālītis – domes būvinženieris

Daira Zalužinska – Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

Vents Armands Krauklis – komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada domes priekšsēdētājs

Vilmārs Vesingi – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Maruta Stabulniece – Valkas novada pašvaldības domes deputāte

Gita Avote - Valkas novada pašvaldības domes deputāte

Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Līga Metuzāle

Valdis Šaicāns - Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

Unda Ozoliņa – Mākslas kolektīva dalībniece

Sapulču, gājienu un piketu komisijas nolikums

Diāna Jūga – komisijas priekšsēdētāja, Pašvaldības policijas priekšniece

Jānis Anže – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

Viesturs Zariņš – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Gints Stālmeisters – Valkas novada pašvaldības domes izpilddirektora vietnieks-Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs.

Komisijas sastāvs:

Ainārs Zābers – Valkas novada domes izpilddirektors

Agris Simulis – Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs

Līga Šķepaste - Valkas novada būvvaldes arhitekte

Aleksandrs Golubovs – Valkas novada domes jurists

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Ramona Lapiņa – komisijas priekšsēdētāja, izglītības speciāliste

Dace Gailīte - izglītības psiholoģe

Ingrīda Vīlistere - logopēde

Anda Morīte – speciālā pedagoģe

Līga Putriņa – ģimenes ārsts

Viesturs Zariņš – Komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Vilmārs Vesingi - Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Agris Simulis – Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas Valkas nodaļas priekšnieks

Aida Indusa – sertificēta mērniece

Lāsma Engere – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja

Kristaps Sula – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Andra Everte – Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē, SIA Valkas biroja vadītāja

Kristaps Sula - komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Viesturs Zariņš – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Jānis Anže - Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Valda Empele – Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Valkas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja

Jānis Vindēls – Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

Aida Indusa – sertificēta mērniece

Medību koordinācijas komisijas nolikums

Ingars Siliņš – Valkas novada domes teritorijas un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

Jānis Anže – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Jānis Jaunslavietis - Valsts meža dienesta pārstāvis

Zenta Špate - Lauku atbalsta dienesta pārstāve

Edmunds Juškevičs - Latvijas mednieku asociācijas pārstāvis

Valdis Circenis - Zemnieku Saeimas pārstāvis

Arnis Čams - Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis

Rolands Rastaks – komisijas priekšsēdētājs, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Unda Ozoliņa – Mākslas kolektīva dalībniece

Sandra Pilskalne – Valkas novada pašvaldības domes deputāte

Gita Avote - Valkas novada pašvaldības domes deputāte

Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

Līvija Kreile – Ērģemes pagasta daiļamatu meistare

Marita Treijere – Zvārtavas pagasta biedrības „Atrodi laiku sev” biedre

Raivis Graņics – Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs

Komisijas nolikums

Agris Simulis – Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas Valkas nodaļas priekšnieks

Ingars Siliņš – Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

Ainārs Zābers – Valkas novada pašvaldības domes izpilddirektors

Gints Stālmeisters - Valkas novada pašvaldības domes izpilddirektora vietnieks-Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Ritvars Ozoliņš – Valsts meža dienesta meža reproduktīvā materiāla vecākais inspektors

Agnis Birkavs - Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Nolikums

Māris Zālītis - Komisijas priekšsēdētājs, Valkas novada pašvaldības būvinženieris

Vents Armands Krauklis – Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Viesturs Zariņš - Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Andris Dainis – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Viktors Kaņepe – Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

Agris Simulis – Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas Valkas nodaļas priekšnieks

Toms Simtiņš - Valkas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

Dzīvokļu komisijas nolikums

Andris Dainis – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Ivo Meļķis – SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

Dagnija Ozoliņa – SIA “Valkas Namsaimnieks” parādu piedziņas speciāliste

Līga Metuzāle - Dzīvokļu komisijas sekretāre

Civilās aizsardzības komisijas nolikums

Vents Armands Krauklis – Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Salvis Stepiņš – VUGD Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas komandieris

Ainārs Zābers – Valkas novada domes izpilddirektors

Aigars Roga – Valkas novada pašvaldības domes deputāts

Andris Gindra – Darba aizsardzības un civilās aizsardzības vecākais speciālists

Raitis Briedis (Valsts robežsardze)

Aivars Gailis – SIA “Latvijas propāna gāze” atslēdznieks-meistars

Sergejs Majors – Vidzemes reģiona policijas pārvaldes Valkas iecirkņa priekšnieks

Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs

Ligita Sīmane – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs

Pēteris Pētersons – Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalžu vadītājs

Guntis Lošins – AS “Sadales tīkls”

Jānis Batalauskis – SIA “Vidzemes slimnīca” Kvalitātes procesa vadības daļas vadītājs

Jānis Jaunslavietis – Valsts meža dienesta Valkas nodaļas vecākais mežzinis

Ingus Auziņš – Zemessardzes 22.kājnieku bataljona 2.kājnieku rotas komandieris

Mārcis Ulmanis – PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs, Valsts vecākais veterinārais inspektors

Līga Zvirbule – Valmieras reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece, kontroles daļas vadītāja

Ināra Berežaņina – Vidzemes reģionālā centra NMP dienesta Valkas brigāžu punkta vecākais ārsta palīgs

Administratīvās komisijas nolikums

Komisijas sastāvs

Kārlis Briedis – Valkas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs

 

Kristīne Klaipa – Valkas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece

Līga Ķībere - Valkas būvvaldes būvtehniķe

Ritvars Ozoliņš – Valkas pagasta iedzīvotājs

Antra Ķīkule - Grāmatvedības un finanšu nodaļas iekšējās kontroles galvenā speciāliste

Andris Dainis - Valkas novada domes deputāts

Līga Metuzāle