- Trauksmes celšana

2022.gada 4.februārī spēkā stājās Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.

 

2022.gada 25.augustā Valkas novada pašvaldības dome apstiprinājusi noteikumus Nr.6 “Noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Valkas novada pašvaldībā”, kuru mērķis ir nodrošināt Trauksmes celšanas likuma normu izpildi Valkas novada pašvaldībā. Noteikumi noteic kārtību, kādā personai jārīkojas, ja tā vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas kārtību un pasākumus, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja anonimitāti un aizsardzību.

 

Trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus, vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai, esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

 

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par pašvaldības darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu, īpaši par šādiem pārkāpumiem:

 

 • amatpersonu bezdarbību, nolaidību, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 • korupciju, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu un priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu pārkāpumiem;
 • Pašvaldības finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 • izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 • sabiedrības veselības apdraudējumu;
 • pārtikas drošības apdraudējumu;
 • būvniecības drošības apdraudējumu;
 • vides drošības apdraudējumu, tostarp rīcību, kas ietekmē klimata pārmaiņas;
 • darba drošības apdraudējumu;
 • sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 • cilvēktiesību pārkāpumiem;
 • pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā;
 • nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu;
 • konkurences tiesību un komercdarbības atbalsta noteikumu pārkāpumiem;
 • privātās dzīves neaizskaramības un personas datu aizsardzības pārkāpumiem.

 

Kā var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, kas adresēts Valkas novada pašvaldībai?  

 

Aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu var iesniegt:

 

 • elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi trauksme@valka.lv;
 • papīra dokumenta formā, nosūtot pa pastu uz pašvaldības juridisko adresi (Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV-4701), vai iesniedzot klātienē Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701;

 • mutvārdos klātienē (Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701);

 • telefoniski uz Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.valka.lv norādīto Trauksmes līnijas tālruni, par ko Pašvaldības atbildīgā persona noformē aktu. 

 

Ar 2022.gada 26.augusta Valkas novada pašvaldības izpilddirektora Aināra Zābera rīkojumu Nr.4.7/22/62 par Trauksmes cēlēju kontaktpersonu Valkas novada pašvaldībā norīkota pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Bērziņa (tālr.: 28382321; e-pasta adrese: ieva.berzina@valka.lv). Trauksmes cēlēju kontaktpersona, saņemot trauksmes celšanas ziņojumu, nekavējoties to reģistrē iekšējā Trauksmes cēlēju reģistrā un veic turpmākās darbības atbilstoši pieņemtajiem noteikumiem un Trauksmes celšanas likuma prasībām.

 

Ar trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas, apstrādes un izskatīšanas kārtību var iepazīties ŠEIT.