Valkas novada būvvalde

 

Valkas novada būvvaldes kontaktinformācija
Adrese Amats Vārds Telefons E-pasts
Semināra iela 9, Valka, LV-4701 Būvvaldes vadītājs - būvinspektors Māris Pandalons 28378470, 64707492

buvvalde[uz]valka[punkts]lv

maris[punkts]pandalons[uz]valka[punkts]lv

Arhitekte Līga Šķepaste 27303998

buvvalde[uz]valka[punkts]lv

liga[punkts]skepaste[uz]valka[punkts]lv

Sekretāre Egija Beļakova 26460943,64707492

buvvalde[uz]valka[punkts]lv

egija[punkts]belakova[uz]valka[punkts]lv

 

Valkas novada būvvalde veic tās kompetencē esošu būvniecības procesu kontroli un uzraudzību Valkas novadā – Valkas pilsētā, Valkas, Vijciema, Ērģemes, Kārķu un Zvārtavas pagastos.

 

Lūgums iepazīties ar būvniecības procesa tiesiskuma aktuālajiem normatīvajiem aktiem portālā www.likumi.lv vai LR Ekonomikas ministrijas mājas lapā www.em.gov.lv
1. Būvniecības likums (stājās spēkā ar 01.10.2014.)
2. MK noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”
3. MK noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”
4. MK noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”
5. MK noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”
6. MK noteikumi Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”
7. MK noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”
8. MK noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
un citiem MK noteikumiem, saistītiem ar būvniecības procesu. Minēto MK noteikumu pielikumos atrodamas jaunā parauga veidlapas.

 

Turpmāk sagatavosim detalizētāku informāciju par jauno kārtību.

 

Par neskaidriem, ar jauno būvniecības kārtību saistītiem jautājumiem interesēties pie būvvaldes darbiniekiem.