Valkas novada pašvaldība informē, ka 2023. gada 20. janvārī bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim.   Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas maksas ...

07.03.2023

Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu rakstisku izsoli uz zemes vienību nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:   Nomas objekta atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Izsoles solis Zemes ...

07.03.2023

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz nākotnes investīciju objektu  “Ražošanas ēka un teritorija “Spundenieki”, Ērģemes pagasts, Valkas novads”, ko veido: daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0134, platība 0,82ha un ražošanas ēkas jaunbūve.   Nosacītā ...

06.03.2023

Valkas novada pašvaldības paziņo, ka saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu, rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, pārdeva kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas Valkas novada Valkas pilsētas zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem: 9401 008 0211, 9401 008 0223, 9401 007 0312, 9401 008 ...

19.01.2023

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 28. oktobrī bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim.   Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās ...

08.12.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu rakstisku izsoli uz zemes vienību nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem: Nomas objekta atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Izsoles solis Zemes ...

07.12.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas, kas atrodas zemes vienībās Valkas novada Valkas pilsētā ar kadastra apzīmējumiem: 9401 008 0211, 9401 008 0223, 9401 007 0312, 9401 008 0501, 9401 008 0214 un 9401 008 0217, saskaņā ar izsoles noteikumu 5.punktā norādīto ...

01.12.2022

2022.gada 22.novembrī notika pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – daļas no zemes vienības un uz tās esošās ēkas Tālavas ielā 12, Valka, Valkas novads, nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.   Mutiskās izsoles rezultātā nomas tiesības ieguva Akciju Sabiedrība “Akvedukts”, ...

28.11.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu rakstisku izsoli uz zemes vienību nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:   Nomas objekta atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes gabala ...

04.11.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli uz daļu no pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Tālavas iela 12, Valka, Valkas novads, ko veido:   1)      ēkas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0112 001 daļa, kas sastāv no sekojošām telpām: Nr.1, platība ...

04.11.2022
18.10.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli uz zemes vienību daļu nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:   Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes gabala ...

07.10.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādam nomas objektam:   Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes ...

07.10.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas, kas atrodas zemes vienībās Valkas novada Valkas pilsētā ar kadastra apzīmējumiem: 9401 008 0211, 9401 007 0320, 9401 008 0223, 9401 007 0312, 9401 008 0501, 9401 008 0214 un 9401 008 0217, saskaņā ar izsoles noteikumu ...

07.10.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 26. augustā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim.   Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās ...

05.09.2022