Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcu teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9401 ...

03.08.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcu teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9401 ...

03.08.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcu teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9401 ...

03.08.2021

Valkas novada dome pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Rozes”, kadastra numurs 9452 003 0120, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 003 0120, platība 0.5ha un zemes esošām ēkām/būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9452 003 0120 001, 9452 ...

13.07.2021

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas, kas atrodas zemes vienībās Valkas novada Ērģemes un Kārķu pagastos ar kadastra apzīmējumiem: 9452 008 0254, 9452 008 0144, 9452 009 0166, 9452 008 0246 un 9466 006 0265vadā, saskaņā ar izsoles noteikumu 5.punktā norādīto ...

13.07.2021

Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem   Tirdzniecības zāle, kabinets Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā)   Valkas novada dome informē, ka šī gada 16.jūnijā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā).    Izsolē ...

06.07.2021

Valkas novada dome informē, ka šī gada 16.jūnijā ir notikusi rakstiska izsole uz nākotnes investīciju objekta “Ražošanas ēka “Līdumi”, Kārķu pagasts, Valkas novads, nomas tiesībām.    Izsolē piedalījās viens pretendents.    Ar Valkas novada domes 5.07.2021. sēdes lēmumu (protokols ...

05.07.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz nākotnes investīciju objektu “Ražošanas ēka “Līdumi”, Kārķu pagasts, Valkas novads”, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0287, platība 1.29ha, visā tās platībā, ražošanas ēkas jaunbūve 500m2, labiekārtotas ...

31.05.2021

Valkas novada dome izsludina atkārtotu, rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām iekštelpām – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete, ar kopējo platību 92.3m2, Valkā, Rīgas ielā 22, pirmais stāvs, telpas numurs Nr.001, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0503 001.   Nomas objekts ir nodrošināts ...

31.05.2021

Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.maijā ir notikusi rakstiska izsole uz investīciju objekta “Ražošanas ēka un teritorija “Ķieģeļceplis”, Valka, Valkas novads, nomas tiesībām.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes 27.05.2021. sēdes lēmumu (protokols Nr.6.,12.§) ...

31.05.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcu teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9401 ...

28.05.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām iekštelpām – telpas nr.9.10, ar kopējo platību 38.1m2, Valkā, Rīgas ielā 22, trešais stāvs, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0503 001. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, ...

30.04.2021

Valkas novada dome izsludina atkārtotu rakstisku nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads”, ko veido:   a) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā, noliktavas ēkas jaunbūve 2404.4m2, pakošanas ...

30.04.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām iekštelpām – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete, ar kopējo platību 92.3m2, Valkā, Rīgas ielā 22, pirmais stāvs, telpas numurs Nr.001, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0503 001. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem ...

30.03.2021

Valkas novada dome ar 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3.,22.§), nodod atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu Valkas novada Valkā, Parka iela 3A, kas sastāv no  zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0522, kopplatība 0.0643 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 1911.- EUR.   Saskaņā ...

03.03.2021