Valkas novada dome ar 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3.,21.§), nodod atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu Valkas novada Valkā, Varoņu iela 26A, kas sastāv no  zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0127, kopplatība 0.2426 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 3510.- ...

03.03.2021

Valkas novada dome informē, ka šī gada 26. februārī ir notikusi mutiskā izsole uz investīciju objekta “Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pagasts nomas tiesībām.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas ...

03.03.2021

Valkas novada dome informē, ka šī gada 26.februārī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – telpas Valkā, Rīgas ielā 24, 3.stāvā, kabinets Nr.13.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 26.02.2021. ...

03.03.2021

Valkas novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Rīgas iela 34, dzīvoklis 6, kadastra numurs 9401 900 1608, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0818 001 003, kopējā platība 52.0m2, kopīpašuma 520/2238 domājamās daļas no ...

03.03.2021

Valkas novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Puškina ielā 8, dzīvoklis 3, kadastra numurs 9401 900 1607, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0935 001 003, kopējā platība 49.6m2, kopīpašuma 496/1904 domājamās ...

03.03.2021

Valkas novada dome izsludina atkārtotu rakstisku nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads”, ko veido:   a) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā, noliktavas ēkas jaunbūve 2404.4m2, pakošanas ...

03.03.2021

Valkas novada dome pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Vecstintes”, kadastra numurs 9452 003 0119, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 003 0119, platība 0.5ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, ...

03.03.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads”, ko veido:   1)    zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0302, platība 0.6680ha, visā tās platībā, 2)    ...

29.01.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz telpu ar kopējo platību 17.6m2, Valkā, Rīgas ielā 24, trešais stāvs, telpas numurs Nr.013, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0532 001 012. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, ...

29.01.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads”, ko veido:   zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā, noliktavas ēkas jaunbūve 2404.4m2, pakošanas ceha jaunbūve ...

05.01.2021

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” nodod atsavināšanai rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - Valkā, Rūjienas ielā 3, kadastra Nr.94010080553,  kas sastāv no: zemes gabala (kadastra apzīmējums 94010080044), ar platību 1,6322 ha, uz kura atrodas  apbūves: ...

01.12.2020

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcu teritorijas uzturēšanas, apsaimniekošanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. EUR Zemes ...

02.11.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas, kas atrodas nekustamo īpašumu Kārķu un Ērģemes pagastos zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9466 005 0243, 9466 005 0244, 9466 008 0141, 9452 008 0246 un 9452 009 0351, Valkas novadā, saskaņā ar izsoles noteikumu ...

02.11.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagasts “Rozītes”, kadastra numurs 9496 009 0020, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 009 0020, platība 5.78ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada ...

02.11.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Valkas pagasts “Latnieki”, kadastra numurs 9488 010 0024, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0103, platība 1.24ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada ...

25.09.2020