2022.gada 14.janvārī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 96, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 004 0321 atsavināšanu.   Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par ...

04.02.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, “Kalnmelderu zeme”, kadastra numurs 9401 007 0138, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0051, platība 4.5270ha.Izsoles sākuma cena 23 163.- EUR. Reģistrācijas maksa 30.00, EUR un ...

06.01.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Raiņa iela 99, kadastra numurs 9401 004 0238, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0238, platība 18.6070ha.   Izsoles sākuma cena 47 000.- EUR.   Reģistrācijas maksa 30.00, EUR ...

03.12.2021

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Raiņa iela 96, kadastra numurs 9401 004 0321, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0321, platība 5.7302ha.   Izsoles sākuma cena 14 690.- EUR.   Reģistrācijas maksa 30.00, ...

03.12.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcas teritorijas uzturēšanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9401 ...

03.12.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcas teritorijas uzturēšanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9401 008 0022 „Celtnieks 229” 0.08 Pašvaldībai ...

02.11.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcas teritorijas uzturēšanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9401 008 0616 „Celtnieks 129” 0.06 Pašvaldībai ...

02.11.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcas teritorijas uzturēšanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9401 008 0615 „Celtnieks 128” 0.07 Pašvaldībai ...

02.11.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, savrupmāju apbūves teritorijas uzturēšanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9488 ...

02.11.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9452 009 0099 „Tīrlauki” 4.92 Pašvaldības ...

02.11.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcas teritorijas uzturēšanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9401 ...

02.11.2021

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 17. septembrī ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – zemes vienībai Valkas pagastā, “Stūriņi”, kadastra apzīmējums 9488 006 0405, platība 0.25 ha (turpmāk tekstā – Nomas objekts). Izsolē piedalījās divi ...

01.11.2021

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli autobusu NEOPLAN N312K (valsts reģ.Nr. KF4974, reģistrācijas gads - 2004., tehniskā apskate līdz 01.03.2021.), nosacītā cena 7438,02 EUR bez PVN. Pasažieru autobuss pieder Valkas novada pašvaldībai, reģ. apliecības Nr.AF1886526.   Izsoles ...

08.10.2021

Valkas novada pašvaldība pārdod atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Rīgas ielā 34, dzīvoklis 6, kadastra numurs 9401 900 1608, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0818 001 003, kopējā platība 52.0m2, kopīpašuma 520/2238 domājamās ...

08.10.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9452 011 0216 “Lucīši” 0.6 Rezerves ...

07.10.2021