03.12.2021
Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Raiņa iela 96

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Raiņa iela 96, kadastra numurs 9401 004 0321, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0321, platība 5.7302ha.

 

Izsoles sākuma cena 14 690.- EUR.

 

Reģistrācijas maksa 30.00, EUR un nodrošinājums 1460,- EUR jāiemaksā Valkas novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/ipasumi/izsoles.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob.tel. +371 29299595.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 13.01.2022. plkst. 16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Piedāvājumu atvēršana 14.01.2022. plkst. 10:00, Valkas novada domes 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, Valkā.”

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.