Mākslas skola

Valkas Mākslas skola

 

Pašvērtējuma ziņojums 2016./2017.m.g.

 kontaktinformācija

Adrese

Amats

Vārds

Telefons

E-pasts

Beverīnas iela 5, Valka, LV-4701, Latvija

Direktore


Maruta Stabulniece

64724078

maruta[punkts]stabulniece[uz]valka[punkts]lv

 

Skolas 26.izlaiduma prezentācija

Skolas 25.izlaiduma prezentācija


2017./2018.
mācību gadā mācās 258 audzēknis.

 

Jau vairākus gadus ir skolā dzirdamas arī igauņu un krievu valodas, jo 120 audzēkņi ierodas no Valgas.

 

Valkas Mākslas skolā strādā 13 pedagogi (9 Latvijas un 4 Igaunijas).

 

Mākslas studiju apmeklē vidēji 25 pieaugušie.

 

Valkas Mākslas skolas dibināšana ir kā loģisks turpinājums 1980-jos gados aktīvi aizsāktajam Latvijas mākslas un mākslinieku popularizēšanas darbam Valkas novadpētniecības muzejā. Šodien muzejs ir arī mūsu skolas vēstures glabātājs, izglītojošā un radošā darbnīca.

 

Ar Valkas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu Nr.112. 1990.gada 26.septembrī atklāja Valkas mākslas skolu. Iesākumā skolā mācījās 80 audzēkņi, tagad skolā mācās vidēji 238 bērni vecumā no 7- 16 gadiem, studijā – vidēji 30 dalībnieki no 14-60 gadiem. Skola saņem dotācijas no Kultūras ministrijas skolotāju algām, bet pārējo budžetu sastāda Valkas un Valgas pašvaldības un vecāku mācību maksas.

 

Mācību un radošās darbības rezultātā Valkas mākslas skola izveidojusies par mazo kultūrizglītības centru, kas apvieno sevī Profesionālas ievirzes mākslas pamatizglītību, pieaugušo mākslas izglītību – mākslas studiju, kā arī novada māksliniekus.

 

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija – tās ir mācību stundas, kurās apvienojas nopietns metodiskais darbs ar bērnišķīgu, fantāzijām bagātu ideju realizāciju.

 

Stingru roku un amata iemaņas  audzēkņi iegūst kokgriešanas un keramikas nodarbībās. Audzēkņu interesi īpaši piesaista šis stundas, kurās bērns mācās saprast sava veiktā darba lietišķo pielietojumu.

 

Izprast mākslu tās vēsturiskajā attīstībā, zināt  dažādu laikmetu mākslas stilus, raksturīgākās īpatnības, attīstīt prasmi salīdzināt dažādu laikmetu un stilu mākslas darbus, kā arī atpazīt šo procesu ietekmi uz mākslas un kultūras dzīvi Latvijā ir mākslas valodas pamati stundu uzdevums.

 

Vasarā audzēkņi darbojas vasaras praksē - studijas dabā. Veselu nedēļu dzīvojam kādā Valkas novada pagasta skoliņā un esam kā viena ģimene.

 

Audzēkņi ar panākumiem piedalās valsts nozīmes un starptautiskos mākslas konkursos un  kultūras projektos. Kā pierobežas pilsētai -  skolai ir sistemātiska sadarbība ar Valgas pilsētas  un rajona izglītības un kultūras iestādēm Igaunijā / plenēri, radošās darbnīcas, izstādes, pieredzes apmaiņas semināri/. Skola ir viena no aktīvākajām Vidzemes reģiona mākslas skolu metodiskās apvienības loceklēm. Mākslas skolas  audzēkņi radoši iesaistās Valkas pilsētas vizuālās sejas veidošanā.

 

Skolu absolvējot, audzēkņi veic nobeiguma pārbaudes darbus visos priekšmetos, eksāmenu mākslas vēsturē un diplomdarbu (paša audzēkņa izvēlētajā mākslas veidā).  Izlaidumā tiek atvērta apjomīga nobeiguma darbu izstāde un izsniegtas apliecības par profesionālās ievirzes izglītību.

 

2008.decembrī  tika nodots pašvaldībai izstrādātais skolas pārbūves būvprojekts, lai meklētu investīcijas projekta realizācijai. Ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas lēmumu (17.04.2009. Nr.8-28/2624) par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas „Pārrobežu sadarbība” apakšprojekta „Valkas un Valgas pilsētu kopējās mākslas vides attīstība”  (Līguma Nr. 8-29/LV0017/03)   finansējuma piešķiršanu skolas pārbūves projekta realizācijai.

 

2010.gada 5. decembrī tika nodota jaunā Mākslas skola ēka. No 2011.gada 1.janvāra mūsu audzēkņi mācās plašās, gaišās telpās, ar jaunām tehnoloģijām aprīkotās klasēs.

 

Veiksmīgs ir stāsts par abu pilsētu sadraudzību mākslas jomā. Jau izsenis igauņu bērni iespēju robežās ir centušies apmeklēt nodarbības Valkas mākslas skolā, jo Valgā mākslas skolas nav.Izjūtot vienotu mīlestību pret mākslu, ar Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas atbalstu tika izveidota mācību programma igauņu valodā, piesaistot 3 igauņu pedagogus. Igauņu bērni ieguva iespēju mācīties savā valodā, savukārt latviešu bērniem radās iespēja līdzdarboties divpusējos mākslas plenēros un radošajās starpvalstu aktivitātēs. Iesāktais guva atbalstu, un šī mācību programma tiek īstenota vēl joprojām. Sadarbības ietvaros latviešu un igauņu audzēkņu mākslas darbi tiek eksponēti Valgā un Valkā, parādot, ka mākslai nav robežu un radošums vieno.

 

Mēs savā pilsētā esam visi savstarpēji saistīti un šajā sasaistē ir mūsu spēks.

 

Valkas Mākslas skolas direktore M. Stabulniece