Noteikumi
 1. Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanas kārtību
 2. Valkas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi
 3. Valkas novada Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi
 4. Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi
 5. Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas lietošanas noteikumi
 6. Valkas novada Valkas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi
 7. Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi
 8. Valkas novada Vijciema pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi
 9. Valkas novada Kārķu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi
 10. Valkas novada domes dienesta dzīvokļu izīrēšanas kārtības un lietošanas noteikumi
 11. Par dienas naudu izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos
 12. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
 13. Noteikumi par Valkas novadpētniecības muzeja krājumu
 14. Valkas novada pašvaldības sociālo dzīvokļu Ērģemes pagasta “Valžkalni” lietošanas noteikumi
 15. Valkas novada pašvaldības darba kārtības noteikumi
 16. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi
 17. Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Valkas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem
 18. Par autoapmācības organizēšanu Valkas ģimnāzijā
 19. Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un tās iemaksas kārtību pašvaldības budžetā
 20. Valkas novada domes Iekšējie datu aizsardzības noteikumi
 21. Valkas novada domes pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darba kārtības noteikumi
 22. Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Valkas novada pašvaldībā
 23. Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas darba kārtības noteikumi
 24. Kārtība, kādā tiek sniegts atbalsts izglītojamajiem aktivitātēs ārpus Valkas novada
 25. Kārtība, kādā tiek izmaksāta atlīdzība personām, kuras palīdzējušas atklāt vai novērst noziedzīgus nodarījumus pret pašvaldības īpašumu
 26. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu cenas aprēķināšanas metodika Valkas novada, Valkas pilsētā
 27. Vasaras sezonā un apkures sezonā viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai dzīvojamās mājas siltummainī patērētās siltumenerģijas maksas aprēķināšanas noteikumi Valkas novada Valkas pilsētā
 28. Valkas novada domes īpašumā vai valdījumā Valkas pilsētā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi
 29. Valkas novada, Valkas pilsētā Rīgas ielā 16 dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi
 30. Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu aprēķināšanas metodika Valkas novadā
 31. Valkas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu metodikas un sniegto pakalpojumu cenrāža apstiprināšana
 32. Par Valkas novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanu
 33. Par kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskajām organizācijām
 34. Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību
 35. Par kārtību, kādā Valkas novada pašvaldība veic dzīvesvietas deklarēšanu un deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 36. Valkas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi
 37. Par Valkas novada domes un tās iestāžu kustamās mantas atsavināšanu - pārdodot par brīvu cenu      
 38. Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Valkas novada domē
 39. Par ielu nosaukumu zīmju un norāžu izvietošanu Valkas novadā
 40. Ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Valkas pilsētā
 41. Par kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā
 42. Par pašvaldības zemes nomas iznomāšanas kārtību Valkas novadā
 43. Par kārtību, kādā nosaka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu  ar latvāni invadētajās pašvaldībai piederošajās vai piekrītošajās, iznomātajās zemes vienībās Valkas novadā

 44. Valkas  novada  domes  stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem  novada  jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem

 45. Kārtība, kādā tiek sniegti transporta pakalpojumi Sociālā dienesta klientiem
 46. Izglītojamo reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valkas novada domes izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma

 47. Par Valkas novada vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu apbalvošanu

 48. Valkas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība
 49. Projektu ieviešanas kārtība Valkas novada pašvaldībā
 50. Stipendiju piešķiršanas kārtība Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem
 51. Debitoru parādu administrēšanas kārtība Valkas novada pašvaldībā