01.11.2021
Paziņojums par atteikumu no līguma parakstīšanas un piedāvājuma izteikšana zemes nomas līguma slēgšanai par zemes vienības Valkas pagastā, “Stūriņi”, nomu

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 17. septembrī ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – zemes vienībai Valkas pagastā, “Stūriņi”, kadastra apzīmējums 9488 006 0405, platība 0.25 ha (turpmāk tekstā – Nomas objekts). Izsolē piedalījās divi pretendenti.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par Nomas objektu bija ieguvusi Viola Sproģe. 2021. gada 6. oktobrī ir saņemts V.Sproģes attiekums no nomas līguma Nr.14.17./21/86 slēgšanas par zemes vienības Valkas pagastā, “Stūriņi”, nomu.

 

Valkas novada pašvaldības komisija tiesiskuma uzraudzībai darījumos ar lauksaimniecības zemi 2021. gada 22. oktobra sēdē pieņēma lēmumu “Par atteikumu slēgt nomas līgumu uz nosolīto nomas zemes gabalu Valkas pagastā “Stūriņi” un piedāvājumu Izsoles pretendentam”, ar kuru nolēma piedāvāt izsoles pretendentam – Valkas pagasta zemnieku saimniecībai “Kalniņi”, reģistrācijas Nr. 44101037978, slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības Valkas pagastā, “Stūriņi”, nomu, par piedāvāto nomas maksu 29.01 euro bez PVN, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2026. gada 31. decembrim.

 

Attiecīgais piedāvājums Valkas pagasta zemnieku saimniecībai “Kalniņi” tika izsūtīts 2021. gada 29. oktobrī.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.