Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz telpu nomas tiesībām, kas atrodas “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Valkas novads.   Nomas objekts sastāv no sekojošām telpām: 1)   noliktavas telpas ar kopējo platību 40.7m2 (daļa no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0257 001 001), kas sastāv ...

29.11.2019

Valkas novada dome pārdod atkārtotā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Raiņa ielā 18, dzīvoklis 39, kadastra numurs 9401 900 1596, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, kopējā platība 54.5m2, kopīpašuma 528/30660 domājamās daļas ...

04.11.2019

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:     Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. EUR Zemes gabala izsoles sākumcena ...

30.09.2019

Valkas novada dome informē, ka šī gada 9.augustā ir notikusi mutiska izsole nomas objektam – Valkas pagastā, “Alieši 70”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0263.   Izsolē piedalījās trīs pretendenti.   Ar Valkas novada domes sēdes 29.08.2019. lēmumu (protokols Nr.11.,17.§) ir ...

02.09.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Vijciema pagastā, “Bērzi”, kadastra numurs 9492 005 0004, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9492 005 0146, platība 3.71ha un 9492 005 0182, platība 4.16ha. uz zemes vienībām ...

02.09.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Raiņa ielā 18, dzīvoklis 39, kadastra numurs 9401 900 1596, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, kopējā platība 54.5m2, kopīpašuma 528/30660 domājamās daļas ...

02.09.2019

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, mazdārziņa, sakņu dārza un palīgsaimniecības vajadzībām:     Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. EUR Zemes ...

31.07.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagastā, “Ozolu skola”, kadastra numurs 9496 007 0059, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059, platība 6.42ha un uz zemes vienības esošām ēkām un būvēm: ...

04.07.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Raiņa ielā 18, dzīvoklis 39, kadastra numurs 9401 900 1596, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, kopējā platība 54.5m2, kopīpašuma 528/30660 domājamās daļas ...

04.07.2019

  Valkas novada dome izsludina mutisku nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads”, ko veido: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā, noliktavas ēkas jaunbūve 2404.4m2, pakošanas ceha ...

04.07.2019

  Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.jūnijā ir notikusi mutiska izsole nomas objektam –Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss B : Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas ...

04.07.2019

      Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.jūnijā ir notikusi mutiska izsole nomas objektam –Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss A : Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas ...

04.07.2019

    Valkas novada dome izsludina mutisku nomas tiesību izsoli uz sekojošiem investīciju objektiem:   1)      Nomas objekts “Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss A” : ražošanas ēkas korpuss A, 2030.7m2, kas sastāv no 1.stāva 1023.4m2, 2.stāva ...

06.06.2019

Valkas novada dome pārdod atkārtotā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Smiltnieki”, kadastra numurs 9452 008 0005, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0342, platība 1.02ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā ...

04.06.2019

Valkas novada dome informē, ka šī gada 17.aprīlī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 24, 3.stāvā, telpa Nr.007.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 17.04.2019. ...

23.04.2019