04.07.2019
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads"

 

Valkas novada dome izsludina mutisku nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads”, ko veido:

  1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā, noliktavas ēkas jaunbūve 2404.4m2, pakošanas ceha jaunbūve ar administratīvajām un sadzīves telpām 1818.0m2,
  2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325, daļa 2.5ha platībā, apsardzes ēka 6.4m2,
  3. pievedceļš, dziļurbums, labiekārtota teritorija ar ūdens ņemšanas vietām (dīķiem), iežogota teritorija;
  4. apbūves tiesība uz zemes vienību “Ķieģeļceplis”, kadastra apzīmējums 9401 004 0015 visā tās platībā un zemes vienības Valkā, “Cepļa pļavas”, kadastra apzīmējums 9401 004 0325, daļu 2.5ha platībā.

 

Izsole notiek 2019.gada 9.augustā, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva apspriežu telpā, plkst. 1000;

Nosacītā nomas maksa mēnesī - EUR 4000.0 mēnesī bez PVN;

 

Nomniekam ir pienākums nomas līguma noteiktajā kārtībā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldīt nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 1 300 000,00 EUR apmērā un radīt 30 jaunas darba vietas.

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 30 gadiem.

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

Pieteikums uz izsoli jāiesniedz līdz 2019.gada 8.augusta plkst.16:00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar izpilddirektoru Aināru Zāberu, mob.tālr. 26432490.

 

NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.