06.06.2019
Paziņojums par nomas tiesību izsoli Valkā, Varoņu iela 39A

 

 

Valkas novada dome izsludina mutisku nomas tiesību izsoli uz sekojošiem investīciju objektiem:

 

1)      Nomas objekts “Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss A” :

ražošanas ēkas korpuss A, 2030.7m2, kas sastāv no 1.stāva 1023.4m2, 2.stāva 1007.3m2, biroja telpām (3 telpas, 2.stāvs) 88.1m2, atpūtas – ēdamtelpas ar virtuves nišām (2.stāvs) 95.6m2, ģērbtuves (2 telpas, katra 30 cilvēkiem, 2.stāvs) 63.1m2, koplietošanas telpām, kas izmantojamas dalīti ar Korpusa B nomnieku.

 

2)        Nomas objekts “Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss B”:

ražošanas ēkas korpuss B, 1901.1m2, kas sastāv no 1.stāva 963.3m2, 2.stāva 937.8m2, biroja telpām (6 telpas, 2.stāvs) 98.5m2, atpūtas – ēdamtelpas ar virtuves nišām (2.stāvs) 40.3m2, ģērbtuves (2 telpas, katra 10 cilvēkiem, 2.stāvs) 29.9m2, un koplietošanas telpām, kas izmantojamas dalīti ar Korpusa A nomnieku, kā arī domājamās daļas no labiekārtota, iežogota zemes gabala, proporcionāli ražošanas ēkas korpusa platībai.

 

Papildus katram no Nomas objektiem tiek nodots:

a)        domājamās daļas no pievedceļiem, stāvlaukumiem un labiekārtota, iežogota zemes gabala Valkā, Varoņu iela 39A, kadastra apzīmējums 9401 007 0046, kopējā platība 0.5556ha, proporcionāli ražošanas ēkas korpusa platībai;

 

b)        apbūves tiesība uz Zemesgabalu, par kura platību pirms apbūves tiesību realizēšanas, iepriekš rakstiski vienojoties ar blakus esošā korpusa nomnieku, un iesniedzot Iznomātājam attiecīga satura iesniegumu, tiek pieņemts lēmums par attiecīgas zemes vienības daļas izdalīšanu apbūves tiesību nodrošināšanai.

 

Izsole notiek 2019.gada 21.jūnijā, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva apspriežu telpā, atsevišķi, uz katru no izsoles objektiem:

a)      nomas objekts “Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss B”, plkst. 1000;

b)      nomas objekts “Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss A”, plkst. 1030.

Nosacītā nomas maksa mēnesī:

a)   par nomas objektu “Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss A” ir EUR 356.79 mēnesī bez PVN;

b)             par nomas objektu “Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss B” ir EUR 336.01 mēnesī bez PVN.

 

Nomniekam ir pienākums nomas līguma noteiktajā kārtībā līdz 2021.gada 31.decembrim Nomas objekta teritorijā:

a)      Korpusa A nomniekam – ieguldīt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz EUR 1 000 000,- apmērā un radīt ne mazāk kā 17 jaunas darba vietas;

b)      Korpusa B nomniekam – ieguldīt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz EUR 1 600 000,- apmērā un radīt ne mazāk kā 27 jaunas darba vietas.

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 30 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Pieteikums uz izsoli jāiesniedz līdz 2019.gada 20.jūnija plkst.16.00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar izpilddirektoru Aināru Zāberu, mob.tālr. 26432490.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.