02.09.2019
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem - Valkas pagastā, “Alieši 70”

Valkas novada dome informē, ka šī gada 9.augustā ir notikusi mutiska izsole nomas objektam – Valkas pagastā, “Alieši 70”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0263.

 

Izsolē piedalījās trīs pretendenti.

 

Ar Valkas novada domes sēdes 29.08.2019. lēmumu (protokols Nr.11.,17.§) ir apstiprināti izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – Valkas pagastā “Alieši 70” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0263, platība 0.1329ha, ar nomas maksu gadā EUR 50.00, bez PVN, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents - Santa Bogdanova. 

 

Objekts tiek iznomāts mazdārziņa vajadzībām, bez apbūves tiesībām.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.