31.07.2019
Paziņojums par nomas tiesību izsoli “Alieši 70”, Valkas pagasts, Valkas novads

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, mazdārziņa, sakņu dārza un palīgsaimniecības vajadzībām:  

 

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība

kadastrālā vērtība uz 01.01.2019.

EUR

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā)

EUR/ha

9488 005 0263

Alieši 70

0.1329

571

17.14

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 5 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Piedāvājums un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2019.gada 9.augusta plkst.10.00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2019.gada 9.augustā plkst.11.00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju, Valkas pagastā L.Sīmane, tel.29459171.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.