Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:   Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes gabala ...

06.05.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 24. martā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim.   Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas ...

06.05.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 24. martā ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – daļai no zemes vienības Valkā, Tīruma ielā 2, kadastra apzīmējums 9401 004 0320, “Nomas objekts Nr.9”, platība 1.378 ha (turpmāk tekstā – Nomas objekts). ...

06.05.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas pagastā “Meža Tači”, kadastra numurs 9488 013 0051, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 013 0004, platība 7,04ha.   Izsoles sākuma cena 14 390,- EUR.   Reģistrācijas ...

07.04.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka šā gada 18.martā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – biroja telpas Nr.9 un Nr.10, Valkā, Rīgas ielā 22, (trešais stāvs).    Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas ...

22.03.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā “Vecspilves”, kadastra numurs 9452 002 0067, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 002 0067, platība 0.2ha un dzīvojamās mājas.   Izsoles sākuma cena 4760.- EUR.   Reģistrācijas ...

08.03.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām iekštelpām – biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 22, trešais stāvs, telpas Nr.9 (12,6m2) un Nr.10 (25,5m2), kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0503 001.   Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem ...

08.03.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, “Mazkalnmelderi”, kadastra numurs 9401 007 0062, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0056, platība 0,2673ha.   Izsoles sākuma cena 4080.- EUR.   Reģistrācijas maksa ...

08.03.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Blaumaņa iela 12B, kadastra numurs 9401 005 0148, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0148, platība 0,2988ha.   Izsoles sākuma cena 4780.- EUR.   Reģistrācijas maksa 30.00, EUR ...

08.03.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 25. novembrī bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim.   Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās ...

03.03.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 17. decembrī ir notikusi nomas tiesību izsole zemes vienības Valkā, Burtnieku ielā 9, kadastra apzīmējums 9401 005 0526, daļu, platība 0.1414 ha. Paredzamais nomas līguma termiņš nomas objekta nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim.   Izsoles ...

03.03.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:   Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes gabala ...

03.03.2022

2022.gada 11.februārī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnmelderu zeme”, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 007 0138 atsavināšanu.   Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo īpašumu, ...

03.03.2022

2022.gada 21.janvārī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 99, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 004 0238 atsavināšanu.   Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par ...

03.03.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā “Rozes”, kadastra numurs 9452 003 0120, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 003 0120, platība 0.5ha, dzīvojamās mājas un divām palīgēkām.   Izsoles sākuma cena ...

08.02.2022