08.03.2022
Paziņojums par izsoli uz nekustamo īpašumu Blaumaņa iela 12B, Valka, Valkas novads

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Blaumaņa iela 12B, kadastra numurs 9401 005 0148, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0148, platība 0,2988ha.

 

Izsoles sākuma cena 4780.- EUR.

 

Reģistrācijas maksa 30.00, EUR un nodrošinājums 470,- EUR jāiemaksā Valkas novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/ipasumi/izsoles.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob.tel. +371 29299595.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 21.04.2022. plkst. 16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Piedāvājumu atvēršana 22.04.2022. plkst. 10:30, Valkas novada pašvaldības 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.