06.05.2022
Paziņojums par atteikumu no līguma parakstīšanas un piedāvājuma izteikšana zemes nomas līguma slēgšanai par daļas no zemes vienības Valkā, Tīruma ielā 2, “Nomas objekts Nr.9” nomu

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 24. martā ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – daļai no zemes vienības Valkā, Tīruma ielā 2, kadastra apzīmējums 9401 004 0320, “Nomas objekts Nr.9”, platība 1.378 ha (turpmāk tekstā – Nomas objekts). Izsolē piedalījās divi pretendenti.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par Nomas objektu bija ieguvusi Valkas rajona Valkas pagasta zemnieku saimniecība “Tilgaļi”, reģ. Nr.44101013518. 2022. gada 28. martā ir saņemts ZS “Tilgaļi” attiekums no nomas līguma slēgšanas par daļas no zemes vienības Valkā, Tīruma ielā 2, kadastra apzīmējums 9401 004 0320, “Nomas objekts Nr.9”, nomu.

 

Valkas novada pašvaldības komisija tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 2022. gada 29. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu Nr.3 (protokols Nr.5, 2.§), ar kuru nolēma piedāvāt izsoles pretendentam – Valkas pagasta zemnieku saimniecībai “Kalniņi”, reģistrācijas Nr. 44101037978, slēgt zemes nomas līgumu par daļas no zemes vienības Valkā, Tīruma ielā 2, kadastra apzīmējums 9401 004 0320, “Nomas objekts Nr.9”, nomu, par piedāvāto nomas maksu 127.10 euro bez PVN, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2026. gada 31. decembrim.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.