08.03.2022
Paziņojums par izsoli uz nekustamo īpašumu “Mazkalnmelderi”, Valka, Valkas novads

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, “Mazkalnmelderi”, kadastra numurs 9401 007 0062, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0056, platība 0,2673ha.

 

Izsoles sākuma cena 4080.- EUR.

 

Reģistrācijas maksa 30.00, EUR un nodrošinājums 400,- EUR jāiemaksā Valkas novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/ipasumi/izsoles.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob.tel. +371 29299595.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 21.04.2022. plkst. 16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Piedāvājumu atvēršana 22.04.2022. plkst. 11:00, Valkas novada pašvaldības 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, Valkā.”

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.