03.03.2021
Paziņojums zemes starpgabala atsavināšanu Valkā, Parka iela 3A

Valkas novada dome ar 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3.,22.§), nodod atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu Valkas novada Valkā, Parka iela 3A, kas sastāv no  zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0522, kopplatība 0.0643 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 1911.- EUR.

 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļas 4.punktu, nekustamo īpašumu pārdot par brīvu cenu var personai, kas  minēta šī paša likuma 4.panta ceturtajā daļā.

 

Atsavināšanas noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Pašvaldība. Sludinājumi. Izsoles”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa tālr.29299595

 

Pieteikumu reģistrācija – piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā “Ziemeļlatvija”, Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā (darba laiks: no plkst. 8.00-12.00 un no13.00-17.00). tālr. 64707499.

 

ATSAVINĀŠANAS NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.