19.01.2023
Paziņojums par cirsmu izsoles rezultātiem Valkas pilsētā

Valkas novada pašvaldības paziņo, ka saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu, rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, pārdeva kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas Valkas novada Valkas pilsētas zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem: 9401 008 0211, 9401 008 0223, 9401 007 0312, 9401 008 0501, 9401 008 0214 un 9401 008 0217. Cirsmu kopējā krāja – 282,47 m3, par summu EUR 12 934,02.

 

Pirkuma līgums tiks noslēgts ar SIA “Vārpas 1”, reģ.Nr.LV 44103011066, juridiskā adrese: “Leimaņi”, Valkas pagasts, Valkas novads.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.