24. septembrī Vidzemes plānošanas reģions organizēja sanāksmi, lai valsts līmenī iniciētu diskusiju  par nepieciešamību ieviest alternatīvus mobilitātes risinājumus attālos lauku reģionos. Sanāksmes dalībnieki tika informēti par pilotprojekta “transports pēc pieprasījuma” ieviešanas ...

29.09.2020

27. septembrī Vidzemē noslēdzās Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes lauka taktiskais vingrinājums “Zobens 2020”, kas notika Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikla “Namejs 2020” ietvaros.   Mācību laikā tika pārbaudīta brigādes vienību spēja veikt uzdevumus konvencionālā apdraudējuma scenārija ...

29.09.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 30.septembrī plkst. 8.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   DARBA KĀRTĪBA : 1.   Par atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamo īpašumu pieslēgšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem. ZIŅO – I.Grandava, Grāmatvedības ...

29.09.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Valkas pagasts “Latnieki”, kadastra numurs 9488 010 0024, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0103, platība 1.24ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada ...

25.09.2020

24. septembra Valkas novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Līgu Teteri par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktori. Sava jaunā amata pienākumus viņa sāks veikt ar š.g. 1.oktobri. Līga Tetere Vidzemes augstskolā ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās un sabiedrisko ...

24.09.2020

  Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija”, (Nr. 20-09-AL29-A019.2201-000001) LEADER programmā, kuru plānots īstenot Kārķos. Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda ...

23.09.2020

Valkas novada dome aicina juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā arī fiziskas personas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem. Tie tiks pasniegti 17. novembrī – LR proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā ...

23.09.2020

Kārķu pagastā: Nosaukums Kadastra apzīmējums Nomas objekts Platība (m2)     Nr.11 135,0     Nr.25 154,5 “Dārziņi” 9466 005 0323 Nr.28 185,8     Nr.29 135,2     Nr.46 126,0     Nr.47 189,0     Nr.48 135,0     Nr.49 231,0     Nr.50 216,0     Nr.51 238,0 “Dārziņi” 9466 ...

23.09.2020

Nomas līguma termiņš 5 gadi   Pilsēta/pagasts   Zemes gabala kadastra apzīmējums   Nosaukums   Zemes platība Zemes gabala minimālā nomas maksa gadā (euro) bez PVN, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” ...

23.09.2020

    19. septembrī, atzīmējot Eiropas Sadarbības dienu, topošajā Valkas – Valgas dvīņu pilsētas centrā norisinājās svinīgais pasākums par godu Eiropas teritoriālās sadarbības jeb Interreg 30. gadskārtai.   Pasākuma laikā tika iestādīti 30 koki, 16 no tiem Latvijas valsts pusē Valkā, 14 – ...

22.09.2020
21.09.2020

Domes sēde sasaukta 2020. gada 24. septembrī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva sēžu zālē.   Darba kārtība : Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu. Par finansējuma piešķiršanu Valkas pūtēju orķestrim. Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra ...

21.09.2020

Šodien, 16. septembrī, Valkas novada domē norisinājās Valkas un Valgas pašvaldību pārstāvju sanāksme, kurā tika pārrunāts kopīgo pasākumu plāns.   Pēc Valkas-Valgas dvīņu pilsētas centra būvdarbu pabeigšanas, plānots aizvien vairāk pasākumus rīkot kopīgi jaunizveidotajā centrā, veicinot abu valstu ...

16.09.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 18. septembrī plkst. 11.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.      Par nekustamā īpašuma „Mazkrieviņi”, Kārķu pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Meža Mazkrieviņi” izveidošanu; 2.      ...

16.09.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 14.septembrī plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Par sertificētu kursu apmaksu Valkas novada Bāriņtiesas darbiniekiem. Ziņo – Sandra Lauciņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece   2.   Par finansējuma piešķiršanu ...

11.09.2020