31.05.2013
Mācību gada noslēguma pasākums 6.jūnijā

Mācību gada noslēguma pasākums ir tradīcija, tas notiks ceturto reizi. No pagājušā gada pieņemšanā aicināti piedalīties visi pedagogi kopā ar veiksmīgākajiem skolēniem. Šogad pasākums iekļauts Valkas – Valgas pilsētas svētku kopīgajā norises programmā. Aizvadītajā mācību gadā Valkas novada izglītības iestādēs strādāja vairāk nekā 180 pedagogi. Katrs no viņiem ir ieguldījis darbu mūsu bērnu un jauniešu izglītošanā un audzināšanā – pirmsskolas skolotājas, dažādu mācību priekšmetu skolotāji un audzinātāji no 1. – 12.klasei, mākslas, mūzikas un sporta skolu pedagogi, kā arī dažādu interešu izglītības pulciņu vadītāji. Ikviena skolotāja veikums ir pamanāms. Pirmsskolas bērni un dažādu skolu skolēni ir apguvuši vēl viena mācību gada programmu un pakāpušies soli augstāk pa zinību apguves kāpnēm. Pedagogi ir rosinājuši skolēnus piedalīties dažādās ārpusstundu un ārpusskolas nodarbībās, kopīgi ar bērniem gatavojušies un piedalījušies dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Rezultāti iepriecina. Par mērķtiecīgo un pacietīgo darbu “Paldies” visiem pedagogiem. Pateicība jāizsaka arī izglītojamo vecākiem par to, ka viņi ir atbalstījuši savus bērnus un sadarbojušies ar savu bērnu skolotājiem, risinot dažādus ar mācību un audzināšanas darbu, kā arī ar ārpusklases darba organizāciju saistītus jautājumus, palīdzējuši sagatavoties skatēm, konkursiem. Svētku reizē daļai skolotāju tiks pasniegtas Valkas novada domes Pateicības, Izglītības pārvaldes Pateicības un Atzinības raksti, kā arī balvas. Atbilstoši novadā apstiprinātajai kārtībai, aizvadītajā mācību gadā katru mēnesi divdesmit četriem 9. – 12.klašu skolēniem bija iespēja saņemt ikmēneša stipendijas. Mācību gada noslēguma pasākumā aicināti piedalīties skolēni, kuri saņems stipendijas divās nominācijās: mācību gada teicamnieks un sasniegumi mācību gadā. 4. – 8.klašu grupā novada skolās kopā ir 22 teicamnieki, 9. – 12.klašu grupā ir 18 teicamnieki. Par sasniegumiem reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, dalību un sasniegumiem valsts līmeņa olimpiādēs tiks pasniegtas 11 stipendijas. Dažādos reģionālajos un valsts līmeņa konkursos, skatēs un sacensībās godalgotas vietas ir ieguvuši 26 novada izglītojamie. Tie ir zinātniski pētniecisko darbu autori, mūzikas skolas audzēkņi, dažādu radošo darbu rakstītāji, stāstnieki, sporta deju dejotāji, superpuikas, mazpulcēni un jaunsargi. Par aktīvu darbu jauniešu domē, novada pozitīvā tēla spodrināšanu un prezentāciju valstiski svarīgos pasākumos pateicības saņems 8 jaunieši. Kopā visiem stipendiātiem tiks izmaksāti vairāk nekā 1500 lati. Visiem mācību gada noslēguma pasākuma dalībniekiem skanēs muzikāls sveiciens.

 

Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne ielūgums_6_jūn

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.